Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Οι βασικές λειτουργίες του ΚΕΔΔΥ

 Οι βασικές λειτουργίες του ΚΕΔΔΥ.
Οι βασικές λειτουργίες του ΚΕΔΔΥ είναι οι ακόλουθες:
α) Η ανίχνευση και η διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευ­τικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
β) Η εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαι­δαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης..
γ) Η εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοί­τηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευ­τικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ, καθώς και η παρακο­λούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών.
δ) Η παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήρι­ξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματική κατάρτιση .
ε) Ο καθορισμός του είδους των εκπαιδευτικών βοη­θημάτων και τεχνικών οργάνων τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι .
στ) Η εισήγηση για η αντικατάσταση των γρα­πτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετά­σεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση..
ζ) Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιο­χής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη τομέων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια, στα Επαγγελματικά Λύκεια και στην Επαγγελματική Σχολή και τμημάτων ειδικοτήτων, τη στελέχωσή τους και την αύξηση ή μείωση των θέσεων.
η) Η  σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Τμήμα ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με βάση την οποία πραγμα­τοποιείται, ανά έτος, αξιολόγηση του έργου τους από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
θ) Η σύνταξη εκθέσεων – προτάσεων για τις ενδεχό­μενες κτηριακές ή/και υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΑΕ και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ.
ι) Η σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων – προτά­σεων για όλους τους μαθητές της αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθή­ματα, τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγ­μένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου.
ια) Η πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης .

πηγή:http://www.edu-special.gr/%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9/

Η σχέση των μαθητών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης με το θέμα της διατροφής.

 Η σχέση των μαθητών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης με το θέμα της διατροφής.
Τα παιδιά  έρχονται καθημερινά σε επαφή με πολλές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφική αξία των τροφών. Γι’αυτό το λόγο καθίσταται απαραίτητη η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στα παιδιά ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν τις κατάλληλες τροφές αλλά και να αναπτύξουν γνώσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Τα άτομα που παρουσιάζουν ελαφρά νοητική στέρηση έχουν δείκτη νοημοσύνης από 50-55 έως περίπου το 70  και τα άτομα με οριακή νοημοσύνη μεταξύ 70-75.  Ειδικότερα, όσον αφορά τις φυσικές επιστήμες, οι μαθητές με κάποια μορφή νοητικής στέρησης παρουσιάζουν δυσκολίες συγκέτρωσης, μνήμης, παραγωγικών συλλογισμών και εξεύρεσης λύσεων. Χαρατηριστικό στοιχείο αποτελεί, επίσης, η εστίαση σε πράγματα που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, η εσφαλμένη αντίληψη της σημασίας των λέξεων, η αδυναμία εξαγωγής καθολικών συμπερασμάτων. Συμπληρωματικά, τα άτομα που παρουσιάζουν νοητική στέρηση δεν αισθάνονται ασφαλή να χρησιμοποιούν τα δικά τους συμπεράσματα και χρειάζονται διαρκώς τη στήριξη των άλλων.
Τα παιδιά, όπως έχει διαπιστωθεί, από την πρώτη κιόλας σχολική ηλικία αναπτύσσουν διαισθητική γνώση για βιολογικά θέματα καθώς συνήθως ενδιαφέρονται για το πώς μεγαλώνουμε ή για το πώς αρρωσταίνουμε. Ώστοσο, οι γνώσεις των παιδιών για βιολογικά και διατροφικά θέματα βρίσκονται ακόμα σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Στο θέμα της διατροφής, τα περισσότερα παιδιά θεωρούν ότι οι οργανισμοί είναι ζωντανοί γιατί αποθηκεύουν ενέργεια μέσω της τροφής και του νερού και κατανοούν ότι αν η ενέργεια αυτή πλεονάζει, τότε το άτομο είναι υγιές  ενώ αν ελλείπει αρρωσταίνει.
Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν σε  παιδιά 7-8 και 11-12 χρονών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα. Επιπρόσθετα, ο ίδιος επιφανειακός τρόπος προσέγγισης των θεμάτων διατροφής παρουσιάστηκε και σε παιδιά με σύνδρομο Down και αυτισμό. Επίσης, μαθητές Ε΄ & Στ΄ τάξης Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες εμφάνισαν τις ίδιες παρατηρήσεις ως προς την κατανόηση της σχέσης μεταξύ οργανισμών και διατροφής. Οι έρευνες αυτές συμφωνούν ως  προς το γεγονός ότι οι μαθητές με τυπική ανάπτυξη έχουν τις ίδιες απόψεις για τη διατροφή με τους μαθητές που παρουσιάζουν νοητικά προβλήματα.
Έρευνες έχουν δείξει ότι αν και τα παιδιά αναγνωρίζουν την έννοια τη διατροφής, παρουσιάζουν, ωστόσο, δυσκολίες ως προς την κατάταξη των τροφών.Υπάρχουν τρεις τύποι κατηγοριών, τις οποίες χρησιμοποιούν τα παιδιά για να ταξινομήσουν τις τροφές:  οι περιγραφικές, οι ταξινομικές και οι αξιολογικές. Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας συνήθως ταξινομούν περιγραφικά τις τροφές αλλά έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να κατατάσσουν τροφές σύμφωνα και με τις τρεις κατηγορίες ανάλογα με το τι τους ζητείται κάθε φορά. Οι μαθητές με ελαφρά νοητική στέρηση που συμμετείχαν στις έρευνες ταξινόμησης των τροφών δεν είχαν καλή επίδοση παρά τη βοήθεια που τους παρασχέθηκε. Αντίθετα,οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης βελτίωσαν την επίδοσή τους στην κατηγοριοποίηση, όταν βοηθήθηκαν.

πηγή:  http://www.edu-special.gr/%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9/

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

4 Σημάδια που ίσως να σημαίνουν ΔΕΠΥ

 4 Σημάδια που ίσως να σημαίνουν ΔΕΠΥ
Το παιδί σας αποσπάται εύκολα; Είναι παρορμητικό ή υπερκινητικό; Μοιάζει να είναι ονειροπόλο; Αν το παιδί σας παρουσιάζει τις εν λόγω συμπεριφορές πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ίσως να πρόκειται για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας ( ΔΕΠΥ ).

Ακολουθούν 4 συμπτώματα, που όταν παρουσιάζονται σε ένα παιδί σε μεγάλη συχνότητα, ίσως να έχει ΔΕΠΥ.
Σύμπτωμα 1: Παρορμητικότητα
Τα παιδιά με ελλιπή έλεγχο των παρορμήσεων τους μπορεί να είναι ανυπόμονα και επίμονα. Συχνά διακόπτουν τους ανθρώπους και δυσκολεύονται να ελέγξουν τα λόγια και τα συναισθήματα τους . Θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές , επειδή δεν μπορούν να προγραμματίσουν το μέλλον ή να προβλέψουν τις συνέπειες των πράξεών τους . Εάν το παιδί σας έχει αυτό το σύμπτωμα , ο εγκέφαλός του ίσως μην χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη , η οποία διεγείρει το τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της εστίασης και τη ρύθμιση της συμπεριφοράς .
Σύμπτωμα 2: Υπερκινητικότητα
Το σύμπτωμα αυτό είναι γνωστό κι ως υπερδραστηριότητα. Τα παιδιά με το σύμπτωμα αυτό αγγίζουν σε υπερβολικό βαθμό τα αντικείμενα του περιβάλλοντός τους, μοιάζουν ανήσυχα όταν κάθονται και σηκώνονται όταν οι περιστάσεις δεν το επιτρέπουν.  Η υπερκινητικότητα των παιδιών με ΔΕΠΥ δεν είναι σκόπιμη. Το τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της κίνησης λειτουργεί διαφορετικά στα παιδιά με ΔΕΠΥ.
Σύμπτωμα 3: Απροσεξία
Η απροσεξία είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΔΕΠΥ . Τα παιδιά με το σύμπτωμα αυτό συχνά δεν μπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους σε κάτι , ακόμα κι αν προσπαθήσουν . Δυσκολεύονται να ακολουθήσουν οδηγίες , επειδή παραλείπουν βασικά κομμάτια των πληροφοριών . Μπορεί να κουράζονται εύκολα από το να προσπαθούν τόσο σκληρά για να εστιάσουν την προσοχή τους και να κάνουν λάθη επειδή χάνουν το ειρμό της σκέψης τους. Τα παιδιά που εμφανίζουν αυτό το σύμπτωμα χαρακτηρίζονται ως απρόσεκτα ή τεμπέλικα  και κανείς δεν εξετάζει το κατά πόσον θα μπορούσαν να έχουν ΔΕΠΥ.
Σύμπτωμα 4: Ονειροπόληση
Η ονειροπόληση ή αφηρημάδα δεν είναι τόσο συχνό χαρακτηριστικό της ΔΕΠΥ. Ίσως επειδή συγχέεται με την απροσεξία. Υπάρχει όμως διαφορά στη δυσκολία να συγκεντρωθεί σε μια εργασία και στην διάσπαση προσοχής από πληροφορίες που ο εγκέφαλος δεν μπορεί να φιλτράρει. Ένα εξωτερικό ερέθισμα, όπως ένας ήχος, ή μια σκέψη μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή του παιδιού με ΔΕΠΥ και να δυσκολευτεί να ολοκληρώσει ένα έργο ή ακόμα και μια συζήτηση.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας και να κατανοούμε πως οι παραπάνω συμπεριφορές ενός παιδιού με ΔΕΠΥ δεν είναι σκόπιμες, αλλά αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής διαταραχής. Οι εν λόγω συμπεριφορές με την κατάλληλη εκπαίδευση από ειδικό, τόσο του παιδιού όσο και των γονιών, μπορούν να ελεγχθούν και να βελτιωθεί σημαντικά η ζωή του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο.
Φώτης Παπαναστασίου
Ειδικός Παιδαγωγός

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Γιατί πρέπει τα παιδιά να κοιμούνται πριν τις εννέα το βράδυ;

 Γιατί πρέπει τα παιδιά να κοιμούνται πριν τις εννέα το βράδυ;
Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι ώρες που τα παιδιά κοιμούνται είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη τους! Έχετε σκεφτεί όμως ποτέ ότι ο ύπνος ενισχύει την μάθηση;

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Neuroscience, όταν τα παιδιά κοιμούνται, οι εγκέφαλοί τους μετατρέπουν το υποσυνείδητο υλικό που έχουν μάθει σε ενεργή γνώση – μια διαδικασία που είναι πολύ πιο αποτελεσματική στα παιδιά από ότι στους ενήλικες. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι η μνήμη να μετατρέπεται σε μια μορφή που διευκολύνει τη μελλοντική μάθηση.

Σε έρευνα που μελετούσε την επίδραση του ύπνου στη μνήμη και στη μάθηση σε παιδιά ηλικίας 8 ως 11, βρέθηκε ότι μετά από μια νύχτα ύπνου τα παιδιά μπορούσαν να θυμούνται περισσότερα πράγματα και να κατακτούν καλύτερα τη νέα γνώση σε σύγκριση με τα παιδιά που έμειναν ξύπνια στο μεσοδιάστημα.

Mια δεύτερη έρευνα του University College του Λονδίνου, με επικεφαλή την καθηγήτρια Αμάντα Σάκερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό για θέματα επιδημιολογίας «Journal of Epidemiology and Community Health», σύμφωνα με το BBC και τον Guardian, εκτιμούν ότι ο άτακτος και ελλιπής ύπνος μπορεί να επιδράσει

αρνητικά στην ανάπτυξη και την «πλαστικότητα» του εγκεφάλου των μικρών παιδιών.

Η έρευνα -που μελέτησε πάνω από 11.000 παιδιά ηλικίας τριών έως επτά ετών- έδειξε ότι η επίπτωση είναι πιο αισθητή για τα τρίχρονα παιδιά, τα οποία έχουν χειρότερα αποτελέσματα στα τεστ γλώσσας και μαθηματικών σε σχέση με τα συνομήλικά τους που κοιμούνται πιο πολύ και σε πιο τακτικές ώρες.

πηγή:motherblog

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Παιχνίδια για να "οργανώσετε" το παιδί


Αποτέλεσμα εικόνας για παιχνιδι
Ίσως δεν το υποψιάζεστε, όμως κάποια παιχνίδια διδάσκουν το παιδί από μωρό τις αρχές της τάξης και συγχρόνως βοηθούν στη λογική μαθηματική σκέψη. Για να μάθει να είναι τακτικό και οργανωτικό, πρέπει πρώτα να κατακτήσει δεξιότητες όπως να διαχωρίζει, να ξεχωρίζει, να συγκρίνει, να ταξινομεί. Δεν χρειάζεται να περιμένετε πολύ, αφού μπορεί να τα καταφέρει από μωρό… Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι το κέρδος θα είναι διπλό!


Μέσα – έξω. Μεταξύ 9-12 μηνών θα παρατηρήσετε ότι το παιδί σας μπορεί να αρχίσει να βάζει ή να βγάζει αντικείμενα μέσα σε κουτιά, λεκάνες, καλάθια ή τσάντες. Αν και αυτό αποτελεί για το μωρό ένα νέο απολαυστικό παιχνίδι, με την κατάκτηση αυτής της αναπτυξιακής δεξιότητας μπορείτε να του δώσετε το πρώτο μάθημα για να μάθει να μαζεύει στο μέλλον τα πράγματά του. Για να το ενθαρρύνετε, καθίστε κάτω μαζί του και κάντε το ίδιο, π.χ. βοηθήστε το να βάλει όλα τα μπαλάκια μέσα στο καλάθι. Δώστε έμφαση στις λέξεις «μέσα» και «έξω». Επίσης μην ξεχνάτε στο τέλος να του λέτε πάντα «μπράβο»!

Κουτί ταξινόμησης σχημάτων. Ένα κουτί ταξινόμησης, στο οποίο το παιδί πρέπει να ταιριάξει διαφορετικά αντικείμενα με τα αντίστοιχα σχήματα, του εξασφαλίζει μια πολύ καλή ευκαιρία να διασκεδάσει αναπτύσσοντας παράλληλα τη χωροταξική του αντίληψη. Γύρω στους 18 με 20 μήνες το παιδί μπορεί να κάνει τη σωστή αντιστοίχιση και τοποθέτηση του σχήματος. Στην αρχή όμως θα χρειαστεί να του δείξετε, τοποθετώντας εσείς το σχήμα και αφήνοντας εκείνο να το σπρώξει στην οπή. Σύντομα θα μπορεί να τα καταφέρει μόνο του! Παράλληλα μαθαίνει κάτι εξαιρετικά σπουδαίο: πώς να βάζει κάτι στη θέση του!

Σφήνες (πίνακες παζλ). Το ταίριασμα σχημάτων σε πίνακες είναι το επόμενο στάδιο των παιχνιδιών ταξινόμησης και ο πρόδρομος για τα πραγματικά παζλ. Το παιχνίδι αυτό σχετίζεται με την ταυτοποίηση και το ταίριασμα σχημάτων. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα για το μέλλον, όταν το παιδί σας θα αρχίσει να μαθαίνει να βάζει τα πράγματα στη θέση τους μέσα στο σπίτι. Το παιδί μπορεί να ξεκινήσει να παίζει με τέτοιους πίνακες γύρω στην ηλικία των 20-24 μηνών. Εξηγήστε του τι πρέπει να κάνει, δείχνοντάς του τον τρόπο και εξηγώντας του ότι, αφού βρει πού ταιριάζει το κάθε κομμάτι, χρειάζεται να το στριφογυρίσει λίγο για να το κάνει τα ταιριάξει και να το σπρώξει για να μπει στη θέση του.

Παιχνίδι ρόλων (σετ τσαγιού). Το συμβολικό παιχνίδι είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μικρά παιδιά αρχίζουν να κατανοούν πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους. Ένα σετ τσαγιού που περιλαμβάνει πιάτα, φλιτζάνια, τσαγιέρα, μαχαιροπίρουνα τους δίνει την ευκαιρία να υποδυθούν καθημερινούς ρόλους κατανοώντας την πρακτική πλευρά της ζωής. Παίξτε με το παιδί σας σε χαμηλό τραπέζι, π.χ. του σαλονιού, ενθαρρύνοντάς το να μάθει να στρώνει το τραπέζι. Μην ξεχνάτε ότι η τάση του να σας μιμείται σας εξασφαλίζει μια καλή ευκαιρία για να το ενθαρρύνετε να υιοθετήσει σωστές συνήθειες τάξης.

Ο πρώτος πύργος. Γύρω στην ηλικία των 20 μηνών τα περισσότερα παιδιά μπορούν να φτιάξουν τον πρώτο πύργο με κύβους. Αυτή η πρώτη κατασκευή είναι ένα σπουδαίο αναπτυξιακό ορόσημο. Οι κύβοι και αργότερα τα τουβλάκια βοηθούν το παιδί να βελτιώσει και να εδραιώσει έννοιες μαθηματικών, χώρου και κυβισμού. Μεγαλώνοντας οι δυνατότητές του αυξάνονται καθώς ενισχύεται ο συντονισμός και η αυτοσυγκέντρωση, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το παιδί αρχίζει ν αναπτύσσει σύστημα και στρατηγική στις κατασκευές του (μπορεί π.χ. να φτιάξει μια γέφυρα με τρία τουβλάκια).

Παιχνίδια στη σειρά. Κάποια στιγμή, από τα 2 και μετά, θα παρατηρήσετε ότι το παιδί έχει την τάση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να βάζει παιχνίδια του ίδιου είδους στη σειρά, π.χ. αυτοκινητάκια ή πλαστικά ζωάκια. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι ταξινόμησης. Καθώς μεγαλώνει μπορείτε να το ενθαρρύνετε να αρχίσει να κατηγοριοποιεί τα είδη με βάση διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά, π.χ. να χωρίσετε τα ζώα της ζούγκλας από τα ζώα της φάρμας. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί μαθαίνει τις βασικές αρχές της ταξινόμησης και αρχειοθέτησης.
πηγή:  http://paidikaiergotherapeia.blogspot.gr

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Τι προκαλεί μεγάλη ζημιά στην μνήμη των παιδιών ,σύμφωνα με νέα έρευνα

 12-kids
Τα αναψυκτικά, οι χυμοί και τα ροφήματα που περιέχουν πολύ ζάχαρη μπορεί να κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά στην υγεία των παιδιών, πέραν των γνωστών προβλημάτων παχυσαρκίας που προκαλούν με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Σύμφωνα με έρευνα από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, τα παιδιά που καταναλώνουν πολλά ζαχαρούχα αναψυκτικά και χυμούς, παρουσιάζουν μειωμένες εγκεφαλικές λειτουργίες και συγκεκριμένα, μειωμένη ικανότητα να ανακαλέσουν στη μνήμη τους βασικές πληροφορίες.
Για τις ανάγκες της έρευνας οι επιστήμονες έβαλαν ποντίκια-πειραματόζωα σε πρόγραμμα διατροφής όπου τους έδιναν ροφήματα με επιπλέον γλυκαντικές ουσίες, όπως σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη ή κανονική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Οι συγκεντρώσεις ζάχαρης σε αυτά τα ροφήματα ήταν αντίστοιχες με εκείνες στα αναψυκτικά και τους χυμούς του εμπορίου.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μετά από ένα μήνα σε αυτήν τη διατροφή, τα ενήλικα πειραματόζωα είχαν κανονικά αποτελέσματα σε ειδικά τεστ μνήμης που τους έκαναν. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τα ανήλικα πειραματόζωα (ηλικίας που αντιστοιχεί στην παιδική ηλικία του ανθρώπου). Αυτά τα ποντίκια είχαν εμφανώς μειωμένη απόδοση στα τεστ μνήμης και εκμάθησης.
Ο επικεφαλής της έρευνας, δρ Scott Kanoski, υποστηρίζει ότι ο ιππόκαμπος είναι μια πολύ σημαντική περιοχή του ανθρώπινου εγκεφάλου όσον αφορά τη μνήμη και είναι ευαίσθητη στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής που είναι υψηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένα λιπαρά και επεξεργασμένη ζάχαρη.
Επίσης, εκτός από την αρνητική επίπτωση στη μνήμη, τα ζαχαρούχα ποτά προκάλεσαν και φλεγμονή στον ιππόκαμπο του εγκεφάλου. Ο ιππόκαμπος παίζει ρόλο-κλειδί στην δημιουργία αναμνήσεων, στην οργάνωση και αποθήκευση πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα συνδέει τις νέες αναμνήσεις με τα συναισθήματα και τις πέντε αισθήσεις.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση για την Καρδιά, η ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης στα παιδιά δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 4 κουταλάκια ζάχαρης. Οι ενήλικες και έφηβες γυναίκες μπορούν να καταναλώνουν μέχρι και 5 κουταλάκια ζάχαρης, ενώ οι έφηβοι άντρες δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 9.
Η έρευνα θα παρουσιαστεί επισήμως στο ετήσιο συνέδριο της Society for the Study of Ingestive Behavior που θα γίνει σε λίγες ημέρες στις ΗΠΑ.
πηγή:onmed.gr

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Ιούλιος, μήνας δωρεάν αξιολόγησης

 
Συνεχίζουμε όλο τον Ιούλιο.....κλείστε τώρα και εσείς ραντεβού!!
 Όλο το μήνα Ιούλιο προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση σε παιδιά κάθε ηλικίας και συμβουλευτική στήριξη στους γονείς.
Η αξιολόγηση γίνετε με σταθμισμένα εργαλεία.
Ενημερωθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
 2314 316306,  6974190169 
 Τζιλέρογλου Καλλιόπη,  Λογοπεδικός MSc

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Έλληνας επιστήμονας δίνει ελπίδα στα παιδιά με αυτισμό

Διατροφικό συμπλήρωμα με βάση τη φυτική ουσία λουτεολίνη φαίνεται ότι βοηθάει τα αυτιστικά παιδιά να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και να αντιμετωπίσουν το μέλλον με αισιοδοξία, αναφέρει ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας Δρ Θεοχάρης Θεοχαρίδης. 

Παράθυρο ελπίδας για τα παιδιά με αυτισμό ανοίγει η δουλειά Έλληνα επιστήμονα. Μελέτες του ίδιου στην Αμερική και συναδέλφων του στο Αττικό Νοσοκομείο έδειξαν ότι η χορήγηση διατροφικού συμπληρώματος λουτεολίνης βελτιώνει σημαντικά τη βλεμματική επαφή και την κοινωνικότητα των αυτιστικών.

Πρόκειται για τον Δρ Θεοχάρη Θεοχαρίδη, καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Μοριακής Ανοσοφαρμακολογίας και Ανακάλυψης Φαρμάκων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα, την περασμένη Πέμπτη, για να μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα “Αυτισμός – Άμεση ανάγκη πληροφόρησης και αντιμετώπισης”.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η οποία διοργανώθηκε από την Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία Brain-Gate, ο Δρ Θεοχαρίδης μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Δεν είναι ψυχιατρική ασθένεια, είναι αυτοκαταστροφή στον εγκέφαλο
Ο Δρ Θεοχαρίδης κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ, το 2011
Ο Δρ Θεοχαρίδης κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ, το 2011
Ο αυτισμός, σύμφωνα με τον Δρ Θεοχαρίδη, δεν είναι ψυχιατρική ασθένεια, όπως πιστεύονταν. “Είναι μία αυτοκαταστροφή που συμβαίνει στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή πολύ νωρίς μετά τη γέννηση του παιδιού. Και αυτό είναι σχεδόν σίγουρο, επειδή γύρω στο 60% των παιδιών έχουν αντισώματα κατά του δικού τους εγκεφάλου”, δήλωσε ο επιστήμονας.
Το παραπάνω “σημαίνει ότι, σε ανύποπτο χρόνο, ο εγκεφαλικός φραγμός, που προστατεύει τον εγκέφαλο, πρέπει να ήταν διαπερατός, έτσι ώστε τα λευκά αιμοσφαίρια να μπουν μέσα [...] και να δημιουργήσουν αντισώματα εναντίον του”, δήλωσε ο Δρ Θεοχαρίδης, προσθέτοντας ότι ορισμένες φυτικές ουσίες που βρίσκονται σε αφθονία στην Ελλάδα, πιθανότατα, είναι η λύση.
Στην Αμερική, ο Δρ Θεοχαρίδης έχει την πατέντα χρήσης τέτοιων ουσιών, όπως της λουτεολίνης, για την καταπολέμηση της φλεγμονής στον εγκέφαλο. Στην εκδήλωση, ο καθηγητής ανέφερε ότι ο αυτισμός, που εξελίσσεται σε επιδημία (1 στα 50 παιδιά σε Μ. Βρετανία και ΗΠΑ είναι αυτιστικό) δεν αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά, καθότι αυτοάνοσο νόσημα.
Ωστόσο, στις δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ξεκαθάρισε ότι οι εργαστηριακές του μελέτες, διάρκειας δύο ετών, έδειξαν ότι η λουτεολίνη σε καθαρή μορφή αναστέλλει ένα είδος λευκών αιμοσφαιρίων (μαστοκύτταρα) από το να προκαλούν φλεγμονή. Έτσι, προχώρησε στη δημιουργία συμπληρώματος διατροφής με βάση αυτή την ουσία και το πυρηνέλαιο, για άτομα με αυτισμό.
Για πρώτη φορά το παιδί μου είπε "μπαμπά, σ' αγαπώ"
Έλληνας επιστήμονας δίνει ελπίδα στα παιδιά με αυτισμό
Στη συνέχεια, “έγιναν δύο μελέτες, μία στην Αμερική και μία από τους συναδέλφους κ.κ. Φρανσή και Τάλλιου, στο Αττικό Νοσοκομείο”, είπε ο Δρ Θεοχαρίδης. Και στις δύο μελέτες συμμετείχαν παιδιά ηλικίας γύρω στα 3 έτη. “Η βελτίωση που ήταν στατιστικά σημαντική και στις δύο μελέτες ήταν η βλεμματική επαφή και η κοινωνικότητα”, είπε ο διακεκριμένος επιστήμονας.
Πρόσθεσε ότι ακόμη και μία τέτοια περίπτωση είναι αρκετή για να δώσει ελπίδα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, ανέφερε την περίπτωση ενός γονιού που “έγραψε μια απίστευτη επιστολή, όπου έλεγε ότι το παιδί του, για πρώτη φορά ύστερα από επτά χρόνια, είπε μπαμπά σ' αγαπώ”.
Ο Έλληνας επιστήμονας παρουσιάστηκε αισιόδοξος για το μέλλον του σκευάσματος, αναφέροντας ότι, μετά τις δύο μελέτες που έγιναν, έχει χαρακτηριστεί, στην Αμερική, σαν ιατρικό βοήθημα. "Και όταν κάτι θεωρείται ιατρικό βοήθημα, μπορεί να αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένη ασθένεια", κατέληξε στις δηλώσεις του.

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Ιούλιος, μήνας δωρεάν αξιολόγησης

 
Όλο το μήνα Ιούλιο προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση σε παιδιά κάθε ηλικίας και συμβουλευτική στήριξη στους γονείς.
Η αξιολόγηση γίνετε με σταθμισμένα εργαλεία.
Ενημερωθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
 2314 316306,  6974190169 
 Τζιλέρογλου Καλλιόπη,  Λογοπεδικός MSc

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Ασκήσεις οπτικής αντίληψης

Μπορείτε νοερά να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες για να βρείτε τι απεικονίζει η εικόνα?

Επίσης, μπορείτε να βρείτε ποιό σχέδιο είναι ίδιο με το πρότυπο? 
Η δεξιότητα που χρησιμοποιείται για να λύσετε τέτοιους απλούς γρίφους ονομάζεται οπτικό κλείσιμο
Άλλες δραστηριότητες για το οπτικό κλείσιμο είναι εκείνες που ζητάνε από το παιδί να συμπληρώσει ή να βρει το άλλο μισό μιας εικόνας.

Το οπτικό κλείσιμο είναι μέρος της οπτικής αντίληψης, και τέτοιες απλές εργασίες βοηθάνε τα παιδιά στο διάβασμα, την αναγνώριση των λέξεων, των εικόνων κλπ με πιο γρήγορο ρυθμό.


 Όλγα Καμπιώτη, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια