Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΟΠΥΥ

        
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 1233 - 11 Απριλίου 2012
Η τροποποίηση της υπ.αριθμ.Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».
                       
                              Άρθρο 17
                            Ειδική αγωγή

1. Για παιδιά που πάσχουν από σωματική ή νοητική
αναπηρία και στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή από
ειδικά εκπαιδευτήρια οικοτροφεία, άσυλα, το Ταμείο,
στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το 100% του ημερή−
σιου τροφείου του προβλεπόμενου από την παρ. 2 της
υπ’ αριθμ. Φ.80000/23141/2495/2007 (ΦΕΚ 2274/Β/2007)
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά, με την
προσκόμιση των ακόλουθων παραστατικών: α) γνωμά−
τευση σχετικής ειδικότητας ιατρού και έγκριση ελεγκτή
ιατρού του οργανισμού, β) βεβαίωση του εκπαιδευτηρίου
για τις ημέρες προσέλευσης του παιδιού και γ) πρω−
τότυπο τιμολόγιο.

Η χορήγηση του νοσηλίου τροφείου σε όλες τις
κατηγορίες ιδρυμάτων και των κέντρων διημέρευσης
– ημερήσιας φροντίδας, με τυχόν ταυτόχρονη χορήγη−
ση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται
διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί.
2. Σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών
χορηγούνται με γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Κρα−
τικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παι−
δοψυχικής Υγεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας
– Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα
από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Ψυ−
χιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου ανα−
πληρωτή αυτού, ισχύος ενός (1) έτους, ως κατωτέρω:
Α. Σε αμιγή περιστατικά κινητικών προβλημάτων φυ−
σικοθεραπείες 10 συνεδρίες το μήνα και η αποζημίωση
ανά συνεδρία ορίζεται σε είκοσι (20) €.
Β. Σε σοβαρά, αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχο−
λογικά προβλήματα καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή − Αυτισμός, εγκρίνεται λογο−
θεραπεία – εργοθεραπεία –ειδική διαπαιδαγώγηση έως
(20) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική
ή ατομική ψυχοθεραπεία− ή θεραπεία συμπεριφοράς
έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική

γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Μέγι−
στο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω
περιπτώσεις ορίζονται τα πεντακόσια ευρώ (500 €) το
μήνα.

Γ. Επίσης για λοιπές παιδοψυχιατρικές διαταραχές,
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα
(ΔΕΠΥ), διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα, τραυλισμό
εγκρίνονται έως τέσσερα (4) είδη πράξεων θεραπείας
(λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώ−
γησης έως (20) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, ψυχοθε−
ραπείας, θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες
το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως (4) συνεδρίες
το μήνα), με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα
τριακόσια ευρώ (300 €) το μήνα.

Δ. Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, καθώς
και νευρολογικών προβλημάτων (εγκεφαλική παράλυ−
ση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία) όπως ορίζεται
ανωτέρω (περιπτώσεις Α και Β) με μέγιστο συνολικά
αποδιδόμενο ποσό τα επτακόσια ευρώ (700 €).

Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ
(18) ετών με σοβαρά νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά
προβλήματα, καθώς και μικτά περιστατικά (εκτός των
αναφερομένων στην περίπτωση Γ δύναται να παρα−
τείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν
ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1έτους) από ιατρούς
αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξι−
ολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της ανα−
γκαιότητας συνέχισης αυτών.
Όλες οι ανωτέρω παροχές δύνανται να αποζημιώνο−
νται απ’ ευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζο−
νται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Το παρόν άρθρο ισχύει από 1/1/2012.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Η εγκεφαλική παράλυση στον αιώνα μας

Η εγκεφαλική παράλυση στα παιδιά προηγουμένως επιστεύετο
ότι δεν θεραπεύεται. Ο Βλαδιμίρ Κοζιάβκιν δημιούργησε μοναδική
μέθοδο θεραπείας και απέδειξε πως η παιδική εγκεφαλική παράλυση δεν είναι
ανίατη.Οι προσπάθειες του ιατρού επιστήμονα Κοζιάβκιν χαίρουν διεθνούς
αναγνώρισης. Στο Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης,
το οποίο δημιουργήθηκε από τον Δόκτορα Κοζιάβκιν, έχουν θεραπευτεί με επιτυχία πάνω
από 10 χιλιάδες ασθενείς, μεταξύ των οποίων και άνθρωποι από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ. 
Το όνομα του προφέσορα Κοζιάβκιν συνδέεται με την ελπίδα πολλών ασθενών που
 πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και με την απαλλαγή από τα βάσανα που τους 
δημιουργεί η ασθένεια.

Το πρόβλημα των οργανικών βλαβών του νευρικού συστήματος στα παιδιά και
 συγκεκριμένα οι παραλύσεις του εγκεφάλου αποτελούν θέμα επίκαιρο στη παιδική 
νευρολογία και στην ιατρική αποκατάσταση των ασθενών. Και αυτό ένεκα: της 
μεγάλης εξάπλωσης των οργανικών βλαβών του νευρικού συστήματος, της 
πολυπλοκότητας των κλινικών συμπτωμάτων, των παθολογοφυσιολογικών 
μηχανισμών ανάπτυξης, της σοβαρότητας της εξέλιξης της πάθησης, του μεγάλου
 ποσοστού αναπηρίας και της πολύπλοκης θεραπείας και επαναφοράς των ικανοτήτων 
στα παιδιά με αυτήν την παθολογική κατάσταση.

Αυτό το πρόβλημα έχει όχι μόνον ιατρική σημασία αλλά και κοινωνικό-οικονομική και
 ανθρώπινη, διότι αφορά τα παιδιά, τα οποία από την στιγμή της γέννησής τους και για 
την υπόλοιπη ζωή παραμένουν ανάπηροι. Αυτά τα παιδία αναμένουν από την 
κοινωνία όχι μόνον υλική βοήθεια αλλά και ψυχολογική. Παγκοσμίως γίνονται 
εντατικές έρευνες για την εφεύρεση νέων μεθόδων θεραπείας για αυτήν την ομάδα 
ασθενών. Σκοπός της θεραπείας ασθενών με παράλυση του εγκεφάλου είναι η 
μείωση του βαθμού των κινητικών, ψυχοομιλητικών διαταραχών και
 η αύξηση των 
δυνατοτήτων τους, της αυτοεξυπηρέτησης, της μόρφωσης, της
 επανένταξης στην 
κοινωνία, της απόκτησης εργασιακών ικανοτήτων και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής τους.

Στο Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης
 χρησιμοποιείται
 σύστημα εντατικής θεραπείας. Αυτό το σύστημα είναι δημιούργημα 
συλλογικής 
δουλειάς 15 ετών, με επικεφαλής τον Δρα. Κοζιάβκιν. Ήταν ο πρώτος
 άνθρωπος που 
χρησιμοποίησε χειρονακτική – θεραπευτική, αντανακλαστική μέθοδο θεραπείας αυτού του
 συνδρόμου. 
Βάση της μεθόδου είναι η βιομηχανική διόρθωση της σπονδυλικής στήλης και 
των μεγάλων αρθρώσεων και επαναφορά των βιομηχανικών κινήσεων. Η διεξαγωγή
 της διόρθωσης σε συνδυασμό με την ρεφλεξοθεραπεία, την ειδική γυμναστική και μασάζ 
οδηγεί στην δημιουργία νέας κατάστασης στον οργανισμό του ασθενή με 
επαναλειτουργία των εσωτερικών ικανοτήτων προσαρμογής. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται
 στην πράξη σε περιπτώσεις παράλυσης του εγκεφάλου, σε κινητικές
 μετατραυματικές διαταραχές ή μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, λοίμωξη του νευρικούς 
συστήματος.
Η μέθοδος αποτελείται από δύο στάδια:
Το πρώτο διεξάγεται από το Διεθνές 
Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και 
Αποκατάστασης στο χρονικό διάστημα
 10 ημερών πραγματοποιείται εντατική
 διόρθωση.

Το δεύτερο στάδιο της σταθεροποίησης και ενδυνάμωσης του αποτελέσματος διαρκεί 
από 3 εώς 18 μήνες.
Η πείρα απέδειξε ότι η γρήγορη εφαρμογή της νευροφυσιολογικής επαναπροσαρμογής
 παρεμποδίζει τη δημιουργία σοβαρής κινητικής αναπηρίας, μερικώς η εντελώς 
σταθεροποιεί τα νευρολογικά συμπτώματα, ενδυναμώνει την ψυχική και ομιλητική 
ανάπτυξη του παιδιού.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας έχει επιβεβαιωθεί από την
 στήριξη των Ουκρανών
 καθώς και των ξένων νευρολόγων. Τα αποτελέσματα έχουν 
παρουσιαστεί σε 
επιστημονικά – πρακτικά συνέδρια και σεμινάρια στη Γερμανία,
 Αυστρία, Ιταλία, Ελβετία,
 Γαλλία, Ισπανία και Σλοβενία. Εκτιμώντας την υψηλή 
αποτελεσματικότητα της νέας 
τεχνολογίας, το υπουργικό συμβούλιο της Ουκρανίας αποφάσισε να
 επιτρέψει την εφαρμογή της μεθόδου στην πρακτική ιατρική.
Για την περαιτέρω εφαρμογή της στη πόλη Τρουσκαβέτς δημιουργήθηκε
 το Διεθνές Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης. 125 άτομα 
αποτελούν το σύνολο του προσωπικού, μεταξύ των οποίων οι 25 έχουν ειδικότητα ιατρού
 και οι 47 νοσοκόμων.

Το προσωπικό του κέντρου συνεργάζεται στενά με τις έδρες του κρατικού πανεπιστημίου
 ιατρικής του Δρα. Γκαλίτσκι στην πόλη Λβώβ, με το Ουκρανικό επιστημονικό ερευνητικό
 ινστιτούτο κλινικής νευρολογίας και ψυχιατρικής στην πόλη Χάρκοβο, με την ακαδημία
μεταδιπλωματικής μόρφωσης στο Κίεβο, με την Γερμανική ακαδημία επαναπροσαρμογής 
και ανάπτυξης και με το παιδικό κέντρο του Μόναχο. Μαζί με τους Ουκρανούς και 
ξένους επιστήμονες στο κέντρο διεξάγεται σοβαρή μελέτη του προβλήματος επαναγωγής
 της θεραπείας στους ασθενείς με οργανική πάθηση του εγκεφάλου και εγκεφαλονωτιαίου 
μυελού
Πολλές φορές είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα θεραπείας σε ασθενείς στους οποίους δεν 
υπήρχε ελπίδα βελτίωσης.
Από το 1993 δύο φορές το μήνα με ειδικές αερογραμμές καταφθάνουν στο Διεθνές 
Κέντρο Ιατρικής Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης περίπου 150 ασθενείς με τους 
γονείς τους από χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Στην εγκυκλοπαίδεια παιδικής ορθοπεδικής από την έκδοση του 
γερμανού προφέσορα 
Frietz U. Niethard τονίζεται η αποτελεσματικότητα το
 συστήματος εντατικής 
νευροφυσιολογικής επαναπροσαρμογής με την ονομασία
 «μέθοδος Κοζιάβκιν», σαν η πιο 
αποτελεσματική μέθοδος αποκατάστασης των ασθενών με εγκεφαλικές 
παραλύσεις, 
σε όλον τον κόσμο. Από το κέντρο έχουν περάσει ήδη 10.000 ασθενείς με χρόνια 
προβλήματα του νευρικού συστήματος, μεταξύ των οποίων 6.000 από Γερμανία, 
Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Ισπανία, ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Το προσωπικό του κέντρου με επικεφαλής τον προφέσορα Κοζιάβκιν ετοίμασε σειρά 
βιβλίων με θέμα τις διάφορες εργασίες της κλινικής οι οποίες αφορούσαν τη διάγνωση και 
την επανένταξη των ασθενών με τέτοια παθολογικά προβλήματα. Στην κλινική της 
πόλης Τρουσκαβέτς εφαρμόζεται η μέθοδος του Διεθνούς Κέντρου Ιατρικής 
Επαναπροσαρμογής και Αποκατάστασης.

Ενδείξεις για εφαρμογή της θεραπείας:
1. Εγκεφαλική παράλυση.
2. Δυστροφικές αλλαγές σπονδυλικής στήλης λόγω τραύματος.
3. Επακόλουθα διάφορων τραυμάτων.
4. Σκολίωση στα παιδιά.
5. Παθήσεις οργάνων της κοιλίας οφειλόμενες σε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη.
6. Κλινικές διαταραχές σε παιδιά μετά από διάφορες παθήσεις του εγκεφάλου ή του
    εγκεφαλονωτιαίου μυελού.


Αποτελέσματα της θεραπείας:
Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μεθόδων έγινε σε συνεργασία με την 
Γερμανική ακαδημία επαναπροσαρμογής (επανένταξης), σε ομάδα αποτελούμενη από 
2165 ασθενείς, οι οπίοι ακολουθούσαν την θεραπεία τους στο κέντρο ιατρικής 
επαναπροσαρμογής και αποκατάστασης. Σε αυτή την ομάδα το 50% των ασθενών ήσαν 
πάνω από 10 χρονών και μόνον το 4% κάτω των 3 χρονών. Μεταξύ αυτών το 68% των 
ασθενών ήσαν με σπαστική τετραπάρηση, 19% με δυπάρηση, 7% με ημιπάρηση και 6% 
με άλλες μορφές παιδικής εγκεφαλικής παράλυσης.

Μόνον το 35% των ασθενών ακολουθούσαν τη θεραπεία 
στο κέντρο για πρώτη φορά, το 27% ακολουθούσαν το 2ο σχήμα
 θεραπείας, 19% το 3ο,12% το 4ο και 7% το 5ο (σχήμα θεραπείας).

Η εξέταση των ασθενών γινόταν πριν και μετά την διεξαγωγή
συνόλου θεραπείας, ιδιαίτερη σημασία δινόταν στην 
εκτίμηση των κινητικών λειτουργιών, την κατάσταση του 
μυοσκελετικού συστήματος, τον προσδιορισμό των 
νευρολογικών δεικτών και το επίπεδο της ψυχοομιλητικής 
ανάπτυξης. Η ανάλυση (των αποτελεσμάτων) έδειξε ότι 
θετικά αποτελέσματα είχαμε στο 91% των περιστατικών. 
Στο 93% των ασθενών με σπαστικές μορφές εγκεφαλικής 
παράλυσης είχε παρατηρηθεί μείωση του μυϊκού τόνου .

Ένας βασικός συντελεστής (δείκτης) των αποτελεσμάτων της 
έρευνας ήταν η κατάσταση της κινητικής ανάπτυξης των 
ασθενών. Πριν από το σχήμα θεραπείας, το 93% των 
ασθενών μπορούσαν να ελέγξουν τη θέση της κεφαλής 
ξαπλωμένοι, το 67% μπορούσαν να κάθονται μόνοι τους, 
το 53% μπορούσαν να έρπονται, 38% μπορούσαν να 
στέκονται μόνοι τους, το 30% μπορούσαν να περπατούν χωρίς στήριγμα .Ο έλεγχος της 
κεφαλής ξαπλωμένοι εβαιλτιώθηστο 79% των ασθενών, το 65% έμαθαν να κάθονται,
 το 27% των ασθενών ανέπτυξαν την ικανότητα να έρπονται, το 40% να στέκονται 
μόνοι τους, το 18% των ασθενών έμαθαν α περπατούν μόνοι τους.

Ο όγκος των ενεργών κινήσεων στις μεγάλες αρθρώσεις αυξήθηκε μέχρι το 93% των 
περιστατικών, στις παθητικές κινήσεις στο 85%, ενεργείς κινήσεις στις μικρές 
αρθρώσεις έφτασαν στο 84% και οι παθητικές κινήσεις στο 78%. Επιβεβαιώνεται ότι η 
μέθοδος εντατικής επανένταξης επιτρέπει να πετύχουμε σημαντικό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα όχι μόνον στον κινητικό, αλλά και στον τομέα της ομιλίας, του συναισθήματος 
και της ψυχικής κατάστασης.

Στην ομάδα των ασθενών παρατηρήθηκε βελτίωση της ομιλίας στο 79% των 
περιστατικών, του ψυχικού κόσμου στο 70% και βελτίωση της προσοχής στο 73% των 
περιπτώσεων. Το σημαντικό της έρευνας είναι η σταθερότητα των αποτελεσμάτων στο 
τέλος διεξαγωγής του σχήματος εντατικής επανένταξης και στην περίοδο της συνέχισης 
της θεραπείας στο σπίτι. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, στο 39% των περιπτώσεων 
παρατηρήθηκε η περαιτέρω βελτίωση των μεγάλων κινητικών λειτουργιών, στο 51% τα 
αποτελέσματα έμειναν σταθερά. Μικρή χειροτέρευση των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκαν
 στο 10% των περιστατικών, ιδιαίτερα σε αυτά στα οποία η εγκεφαλική παράλυση είχε 
προέλθει από λοιμώδη νόσο ή μετά από χειρουργική επέμβαση.

Πολλοί ιατροί προσπάθησαν να μιμηθούν την μέθοδο του προφέσορα Κοζιάβκιν, όμως 
κανένα ιατρικό ίδρυμα δεν μπόρεσε να αντιγράψει την πολυτροπική μέθοδο της 
κλινικής του δόκτορα, στάθηκε αδύνατον να συλλέξουν τόσο μεγάλες δυνατότητες 
θεραπείας ενός τόσο μεγάλου αριθμού παιδιών. Η αιτία της αποτυχίας είναι η δυσκολία
 και η ποικιλία της μεθόδου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των αντιπροσώπων της κλινικής: S & Medikon

Ελλάδα:

Πληροφορίες: (0030) 6976293611
E – mail: medikon_ltd@yahoo.gr

Κύπρος:
Πληροφορίες νοσηλείας: (00357) 22750797
Γενικές πληροφορίες: (00357) 22375783
E – mail: medikon_ltd@cytanet.com.cy

"Kατεβενω, σινεφο, φοτινός"! Ορθογραφία και Δυσλεξία με 4 παραδείγματα ασκήσεων.
Η ορθογραφημένη γραφή στα άτομα χωρίς Δυσλεξία αυτοματοποιείται. Έτσι όταν χρειάζεται να γράψω μια λέξη ανασύρω τη μορφή της απο το οπτικό μου λεξιλόγιο και την αποδίδω γραπτά. Οι κανόνες έχουν εσωτερικευτεί πχ. όλες οι λέξεις σε /-ικός/ γράφονται με /ι/ και παράλληλα μέσα απο ένα ευρύ δίκτυο οικογενειών λέξεων μπορούμε να καταλήξουμε στον ορθογραφημένο τρόπο γραφής ακόμα και άγνωστων λέξεων.
Για το άτομο
με Δυσλεξία η κατάκτηση της ορθογραφίας είναι το πιο "επίπονο" κομμάτι της γλωσσικής του κατάρτισης. Αποτελεί συνήθως τον τομέα με την πιο σίγουρη "αποτυχία" στην απόδοση. Δεν έχει αποθηκεύσει οπτικά μεγάλο αριθμό λέξεων που σημαίνει ότι την δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να ανακαλέσει απο τη μνήμη εργασίας. Επίσης οι κανόνες ορθογραφίας δεν εσωτερικεύονται και δεν εφαρμόζονται. Για αυτό τον λόγο στην διαδικασία της παιδαγωγικής παρέμβασης γίνεται μια "κατά προτεραιότητα" προσέγγιση της ορθογραφίας. Ανάλογα με την δυσκολία του κάθε Δυσλεξικού ή με μαθησιακές δυσκολίες παιδιού στην ορθογραφία σχεδιάζονται και οι στόχοι.

Μια βασική διάκριση είναι η Θεματική και η Καταληκτική ορθογραφία. Η καταληκτική ορθογραφία πχ.
όλα τα θηλυκά ουσιαστικά σε /ι/ γράφονται με /-η/ εμφανίζεται ως μεγαλύτερης σημασίας και είναι και ευκολότερη στη διδασκαλία καθώς και στην εσωτερίκευση. Αφού κατακτηθεί η ορθογραφία των καταλήξεων συνεχίζουμε με την θεματική ορθογραφία η οποία γίνεται με εικονογραφικές μεθόδους.

Στο παρακάτω κείμενο λέξεων το οποίο έχει γραφτεί απο ένα παιδί Δ' Δημοτικού με Δυσλεξία και μεγάλη δυσκολία στην ορθογραφία φαίνεται αυτή η προτεραιότητα στη διδασκαλία της ορθογραφίας. Μετά απο ένα ικανό διάστημα παρέμβασης το παιδί δείχνει να έχει κατακτήσει σε έναν βαθμό την καταληκτική ορθογραφία πχ. κατεβεν
ω, σινεφο, φοτινός ενώ συνεχίζει την απλουστευτική γραφή στην θεματική ορθογραφία πχ. όλα τα /ι/ τα γράφει με γιώτα, τα /ο/ με όμικρον και τα /ε/ με έψιλον.
Κείμενο ορθογραφίας παιδιού Δ' Δημοτικού με Δυσλεξία.


Ένας βασικός κανόνας στη διδασκαλία παιδιών με Δυσλεξία λέει ότι όλα πρέπει να διδάσκονται σε αντίθεση με κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν και στις ασκήσεις της ορθογραφίας των καταλήξεων εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας.

4 παραδείγματα ασκήσεων:


Να συμπληρώσεις με ο ή ω στο τέλος των λέξεων.

περίπτερ_
πηδά_
παγωτ_
βάζ_
πετ_
τόξ_
ξιν_
δίν_
κρυβ_
καπέλ_

Με παρόμοιο τρόπο εμπλουτίζετε.

Να συμπληρώσεις με ι ή η στο τέλος των λέξεων.

παράδοσ_
παιδ_
βόλ_
ζάχαρ_
πεπόν_
χελιδόν_
λεκάν_
μανίκ_
παξιμάδ_
τάξ_
ξενάγησ_
μανιτάρ_

Με παρόμοιο τρόπο εμπλουτίζετε.Να συμπληρώσεις με η ή οι στο τέλος των λέξεων.

λαγ_
παράστασ_
είδησ_
βράχ_
χειρολαβ_
χτύπ_
σπόρ__
αμοιβ_
κακοποι__
κλωστ_
ένωσ__
αντίλαλ__

Με παρόμοιο τρόπο εμπλουτίζετε.

Να συμπληρώσεις με ε ή αι στο τέλος των λέξεων.

φεύγετ__
χαίρομ__
φοβούντ__
κοιμάστ__
προσπαθείτ__
λούζομ__
κουράζοντ__
χειροκροτάτ__
ψεκάζομ__
πιστεύετ___
Με παρόμοιο τρόπο εμπλουτίζετε.

Βασικά Tips: Οι συγκεκριμένες ασκήσεις αποτελούν μόνο παραδείγματα ενός πλήθους ασκήσεων που μπορούν να γίνουν για την καταληκτική ορθογραφία. Επίσης είναι χρήσιμο όταν διδάσκουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τα οποία έχουν πολύ αρνητική διάθεση απέναντι στην ορθογραφία να επενδύουμε και στην αισθητική εμφάνιση των ασκήσεων πχ. χρησιμοποιήστε χρώματα, γράψτε τις λέξεις μέσα σε διάφορα σχήματα πχ. σύννεφα, γεωμετρικά σχήματα, αφήστε το να γράψει με στυλό ή μαρκαδοράκι κτλ.

Απευθύνονται: Σε παιδιά με Δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολεύονται στην ορθογραφία των καταλήξεων αλλά και σε όλα τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού για καλύτερη εσωτερίκευση των κανόνων. Γίνονται απο εκπαιδευτικούς και θεραπευτές καθώς και απο γονείς που επιθυμούν να ενισχύσουν την ορθογραφία του παιδιού.


Άσπα Μητρακάκη
Ειδική Παιδαγωγός - Κοινωνική Ανθρωπολόγος
ειδικευμένη στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολίων/δυσλεξίας
email: amitrakaki@gmail.com

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Σύνδρομο Εύθραυστου Χ - Fragile X

Το Σύνδρομο Εύθραυστο Χ, ή''Martin-Bell''σύνδρομο, είναι ένα γενετικό σύνδρομο που οδηγεί σε ένα φάσμα  φυσικών, πνευματικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών που κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά στην εκδήλωση.  Εμφανίζεται όταν υπάρχει ένα εύθραυστο σημείο στο μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος Χ. Είναι η δεύτερη πιο κοινή αιτία εμφάνισης νοητικής υστέρησης που έχει γενετική βάση μετα το σύνδρομο Down.
 Συχνότητα εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό
Εμφανίζεται σε 1 σε κάθε 1000 γεννήσεις στα αγόρια και 1 σε κάθε 2000 γεννήσεις στα κορίτσια. Μεγάλη είναι η πιθανότητα εμφάνισης αυτισμού στα αγόρια με αυτό το σύνδρομο. Το σύνδρομο μπορεί να υπάρχει σε ένα 14% των ατόμων διαγνωσμένων με αυτισμό
 Το επηρεασμένο χρωμόσωμα συνήθως κληρονομείται από τη μητέρα στο γιο αλλά είναι πιθανό να περάσει και από το πατέρα που δεν έχει νοσήσει στη κόρη. Οι φορείς μητέρες έχουν πιθανότητα 50% να το περάσουν σε όλα τα παιδιά τους, ενώ ο πατέρας που μεταδίδει το χρωμόσωμα το περνάει σε όλες τις κόρες του.
 Βασικά χαρακτηριστικά
Τα αρσενικά που προσβάλλονται από το σύνδρομο χαρακτηρίζονται από μέτρια έως μεγάλη νοητική υστέρηση. Τα θηλυκά μπορούν επίσης να επηρεαστούν αλλά  με πιο ελαφρά νοητική υστέρηση . Προβλήματα συμπεριφοράς και γλωσσική καθυστέρηση είναι κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Σύνδρομο Fragile X. Περίπου 15% με 20% από τα άτομα που φέρουν το Σύνδρομο Fragile X αναπτύσσουν συμπεριφορές αυτιστικού τύπου.
Φυσικά χαρακτηριστικά
- Υψηλή αψίδα ουρανίσκου
- Στραβισμός (οκνηρό μάτι)
- Μεγάλα αυτιά και μακρύ πρόσωπο
- Μεγάλοι όρχεις στα αρσενικά
- Ήπιος τόνος μυών
- Πλατυποδία
- Ήπιες ανωμαλίες των καρδιακών βαλβίδων (λιγότερο συχνά)  
Συνήθεις συμπεριφορές αυτιστικού τύπου στο Fragile X
- Φτωχή επαφή ματιών
- Φτερούγισμα του χεριου
- Περίεργες χειρονομίες
- Δάγκωμα χεριών
- Φτωχές αισθητηριακές δεξιότητες  
Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ομιλία είναι :
- Απουσία ομιλίας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της νοητικής υστέρησης
- Διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας
- Στα πρώτα χρόνια η εκφραστικές δεξιότητες μπορεί να έχουν μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τις αντιληπτικές
- Είναι σχετικά καλό το λεξιλόγιο, αλλά αρκετά φτωχή χαμηλή αιτιολόγηση
- Ταχυλαλία
- Υπερβολικά ψηλή ένταση
- Έλλειψη καταληπτότητας σε συνδεδεμένο κείμενο
- Επανάληψη ολόκληρων ή τμημάτων λέξεων
- Δυσκολίες στην άρθρωση
- Ηχολαλία
- Συχνή χρήση αυτοματοποιημένων φράσεων
- Διαταραχές φωνής
- Φτωχή βραχυπρόθεσμη μνήμη
- Πραγματολογικές δυσκολίες
- Δυσκολίες διατήρησης του θέματος στο διάλογο
- Υπερ-ευαισθησία ή υπό-ευαισθησία σε στοματοπροσωπικά ερεθίσματα
 
Αντιμετώπιση 
Πολλά νοσοκομεία και εργαστήρια εκτελούν εξετάσεις αίματος για να εντοπίσουν το Σύνδρομο Fragile X.  Το σύνδρομο πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από συμπεριφορική θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, ειδική αγωγή και βελτίωση των αισθητηριακών λειτουργιών. Ένα παιδί που παρουσιάζει το σύνδρομο θα πρέπει να δεχθεί ειδική βοήθεια από λογοθεραπευτή ή/και ψυχολόγο για να βελτιώσει την ομιλία του ή να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές δυσκολίες .

Τζιλέρογλου Καλλιόπη
Λογοθεραπεύτρια
Μ.Αλεξάνδρου 31
Καλαμαριά
2314 316 306