Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Ανίχνευση της βαρηκοΐας στα παιδιά


Η βαρηκοΐα αποτελεί τη συχνότερη συγγενή διαταραχή στην παιδική ηλικία, με επίπτωση σημαντικά μεγαλύτερη από άλλες γνωστές παθήσεις, όπως ο διαβήτης . Υπολογίζεται ότι 1-2 παιδιά στα 1000 γεννιέται με σοβαρή αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα (πρακτικά κώφωση), ενώ μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των νεογνών με ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα μικρότερου βαθμού. Ο επιπολασμός της βαρηκοΐας είναι ακόμη μεγαλύτερος σε μεγαλύτερα παιδιά, καθώς πολλές επίκτητες αλλά και κληρονομικές βαρηκοΐες προστίθενται με την πάροδο του χρόνου.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παιδικής βαρηκοΐας η διάγνωση γίνεται με σημαντική καθυστέρηση ακόμα και μετά το 2ο -3ο έτος. Η καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση της αμφίπλευρης βαρηκοΐας επηρεάζει αρνητικά και πολύπλευρα την ανάπτυξη και το μέλλον του παιδιού. Η ανεπαρκής ανάπτυξη του λόγου και των δυνατοτήτων επικοινωνίας του παιδιού, η παρεμπόδιση της εκπαίδευσης του και η κοινωνική απομόνωση, αποτελούν τις κυριότερες συνέπειες που δυνητικά μπορούν να εξαλειφθούν με την έγκαιρη διάγνωση και την πρώιμη παρέμβαση. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να συνιστάται σε καμία περίπτωση βαρηκοΐας η τακτική της αναμονής υπό παρακολούθηση.

Διάγνωση

Είναι γνωστό ότι στην εποχή μας δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τον έλεγχο της ακοής .Ο έλεγχος της ακοής μπορεί να γίνει αξιόπιστα και αντικειμενικά από τις πρώτες κιόλας ώρες της ζωής του νεογέννητου. Μεγάλο μέρος της ευθύνης για την πρώιμη διάγνωση της βαρηκοΐας επωμίζονται και οι παιδίατροι που σε κάθε επίσκεψη ρουτίνας πρέπει πάντα να ελέγχουν και το ενδεχόμενο ύπαρξης βαρηκοΐας. Σημαντική βοήθεια για το σκοπό αυτό προσφέρει η αναζήτηση από το ιστορικό και την κλινική εξέταση των γνωστών παραγόντων κινδύνου για βαρηκοΐα καθώς και η παρακολούθηση των σταδίων ανάπτυξης ακοής και ομιλίας ανά ηλικία. Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο screening test είχε εφαρμοστεί στο μαιευτήριο, ο ρόλος του παιδιάτρου παραμένει σημαντικός, αφού το 20-30% της παιδικής βαρηκοΐας εγκαθίσταται μετά τη γέννηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται στον έλεγχο ακοής νεογνών και βρεφών οι ωτοακουστικές εκπομπές και τα ακουστικά προκλητά δυναμικά. Οι μέθοδοι αυτοί καταγράφουν φυσιολογικές μεταβολές που προκαλούνται από ηχητικά ερεθίσματα επομένως είναι αντικειμενικές μέθοδοι και δεν απαιτούν την συνεργασία του νεογνού . Οι συσκευές μέτρησης λόγω του μικρού τους μεγέθους μπορούν μεταφερθούν στο χώρο που βρίσκεται το νεογνό και έτσι είναι εύκολη η χρήση τους σε μαζικά προγράμματα ελέγχου ακοής ( screening test).

Νεογνά που απέτυχε να δώσει πληροφορίες ο ανιχνευτικός έλεγχος ή ήταν ύποπτος βαρηκοΐας, υποβάλλονται σε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η ύπαρξή της.

Ο ακοολογικός έλεγχος καθορίζει τον βαθμό και τον τύπο της βαρηκοΐας. Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει το ιστορικό , την ωτοσκόπηση , την κλινική εξέταση, τις αναφορές των γονιών για τις αντιδράσεις του παιδιού και τις ακοολογικές εξετάσεις οι οποίες είναι οι προαναφερθείσες καθώς και άλλες όπως το τονικό ακοόγραμμα , ο έλεγχος των ακουστικών αντανακλαστικών και το ακοόγραμμα ελεύθερου πεδίου. Οι σταθερές ακουστικές απαντήσεις αποτελούν εξέλιξη των ακουστικών προκλητών δυναμικών και υπόσχονται ακόμα ακριβέστερο έλεγχο της ακοής.

Με τη επιβεβαίωση της βαρηκοΐας ακολουθούν οι εξετάσεις διερεύνησης αυτής. Αυτές περιλαμβάνουν απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και γενετικά τεστ.

Παρ’όλες τις προσπάθειες η αιτιολογία της παιδικής βαρηκοΐας παραμένει ανεξακρίβωτη στο 30-40% των περιπτώσεων. Σημαντικό είναι ότι περίπου το 30% των παιδιών με βαρηκοΐα θα παρουσιάσει αναπτυξιακή καθυστέρηση ή άλλες διαταραχές όπως οφθαλμολογικές.

Αντιμετώπιση

Η πρώιμη ανίχνευση και η διάγνωση της βαρηκοΐας αποτελούν τα πρώτα αλλά σημαντικά βήματα στο συνολικό πρόβλημα των βαρήκοων παιδιών. Το επόμενο εξίσου σημαντικό βήμα είναι η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας με τελικό στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των γλωσσικών δυνατοτήτων , των γνώσεων και της κοινωνικής ένταξης του βαρήκοου παιδιού.

Η αντιμετώπιση της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας μπορεί να είναι συντηρητική και στηρίζεται στα ακουστικά βαρηκοΐας και την ειδική εκπαίδευση. Η χρήση των ακουστικών έχει αποδειχθεί ότι βοηθά σε όλες τις περιπτώσεις βαρηκοΐας. Η ρύθμιση του ακουστικού βαρηκοΐας θα πρέπει να γίνεται με βάση τις εκλογικές εξετάσεις και τις απαιτήσεις του παιδιού. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση του για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα της ημέρας. Γενικά συνιστάται η αμφίπλευρη ενίσχυση σε αμφοτερόπλευρες βαρηκοΐες. Τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να εφαρμοστούν από την νεογνική ηλικία.

Εάν ωστόσο τα αποτελέσματα με τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν είναι ικανοποιητικά, τότε η επόμενη ενδεδειγμένη αντιμετώπιση είναι το κοχλιακό εμφύτευμα που αποτελεί σημαντικό επίτευγμα της σύγχρονης ιατρικής. Το κοχλιακό εμφύτευμα τοποθετείται στο κροταφικό οστό και διεγείρει με ηλεκτρόδιο απευθείας το ακουστικό νεύρο. Η πλειοψηφία των παιδιών ωφελείται, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπισθούν από έμπειρη ομάδα ειδικών που είναι ωτοχειρουργός, ακοολόγος, λογοθεραπευτής, ψυχολόγος και δάσκαλος ειδικής αγωγής. Η στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη.

Χειρουργική αντιμετώπιση επιδέχονται επίσης αρκετές περιπτώσεις βαρηκοΐας αγωγιμότητας, όπως επί εκκριτικής ωτίτιδας, δυσπλασίας των οσταρίων του μέσου ωτός, ατρησία έξω ακουστικού πόρου. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται αποκατάσταση της ανατομίας ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εμφυτευόμενα ακουστικά βαρηκοΐας (bone anchored hearing aids), τα οποία τοποθετούνται σχετικά εύκολα στο κροταφικό οστό με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας κυρίως σε παιδιά με ατρησία ακουστικού πόρου ή με κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες .
Συνοπτικά η προτεινόμενη ανίχνευση και παρακολούθηση της ακοής στα παιδιά είναι η παρακάτω:

-Το πρώτο screening test ακοής θα πρέπει να γίνεται στο χώρο του μαιευτηρίου, κατά προτίμηση από τοδεύτερο ως τέταρτο 24-ωρο της ζωής. Επί αποτυχίας της εξέτασης συνιστάται επανεκτίμηση για δεύτερη φορά πριν την έξοδο.

-Αν το αποτέλεσμα της πρώτης ή της δεύτερης ανιχνευτικής εξέτασης είναι ενδεικτικό φυσιολογικής ακοής αμφίπλευρα, οι γονείς ενημερώνονται σχετικά και το παιδί έχει την συνήθη παιδιατρική παρακολούθηση. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του screening test στο μαιευτήριο είναι ενδεικτικό μονόπλευρης ή αμφίπλευρης βαρηκοΐας , το νεογνό οφείλει να επανελεγχθεί με την συμπλήρωση του πρώτου μήνα ζωής.

-Αν καταγραφεί εκ νέου αποτέλεσμα ενδεικτικό μονόπλευρης ή αμφίπλευρης βαρηκοΐας το βρέφος θα πρέπει να υποβληθεί σε διαγνωστικό ακοολογικό έλεγχο για να αποκλεισθεί ή να επιβεβαιωθεί οριστικά η ύπαρξη , ο βαθμός και η φύση της βαρηκοΐας . Ο διαγνωστικός έλεγχος οφείλει να γίνεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο της ζωής.

-Αν ο διαγνωστικός έλεγχος αποκαλύψει κάποιου βαθμού βαρηκοΐα, αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί ανάλογα με το βαθμό (μικρή, μέτρια, μεγάλη), τη φύση της (νευροαισθητήρια, αγωγιμότητας ή μεικτή, μονόπλευρη ή αμφίπλευρη) και την αιτιολογία της. Η έναρξη της αντιμετώπισης της παιδικής βαρηκοΐας πρέπει να γίνεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της ζωής του παιδιού.

-Παιδιά που στα screening test ή στον διαγνωστικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα ακοής ακολουθούν τις προγραμματισμένες παιδιατρικές επισκέψεις σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδιάτρου. Σε κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εκτιμάται η ικανότητα κατανόησης της ομιλίας καθώς και οι εκφραστικές δυνατότητες του παιδιού. Επίσης , οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα στάδια εξέλιξης της ομιλίας του παιδιού. Ταυτόχρονα θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι παθήσεις του μέσου ωτός (χρόνια εκκριτική ωτίτιδα).

Τα βρέφη που έχουν κάποιο παράγοντα κινδύνου (κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, ενδομήτριες λοιμώξεις, χημειοθεραπεία, κρανιοεγκεφαλικες κακώσεις, σύνδρομα κλπ) θα πρέπει να παραπέμπονται για ακοολογική εξέταση τουλάχιστον μία φορά μέχρι την ηλικία των 24-30 μηνών. Παιδιά με παράγοντες που ενοχοποιούνται για όψιμη ή προοδευτική βαρηκοΐα (CMV λοίμωξη) θα πρέπει να τίθενται σε τακτική ανά εξάμηνο ακοολογική παρακολούθηση μέχρι την ηλικία των τριών ετών, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της πρώτης ανιχνευτικής δοκιμασίας.

Σοφία Σταματάκη
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος
http://www.paidiatriki.gr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=178&Itemid=241

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

ΑνΟμιΛο 4: Τεστ ΑΝίχνευσης διαταραχών ΟΜΙλίας και ΛΟγου


 Το ΑνΟμιΛο 4 είναι ένα ανιχνευτικό τεστ διαταραχών λόγου και ομιλίας στην ηλικία των 4 ετών.
Το τεστ πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3,9 - 4,6 ετών και ανιχνεύει:
  • Καθυστέρηση ή διαταραχή της φωνολογικής - αρθρωτικής ικανότητας (φωνολογία, κατάτμηση, ρυθμός)
  • Διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας (λεξιλόγιο, μορφο-συντακτική δομή, σημασιολογία, πραγματολογία)
  • Διαταραχή της φωνής και ρυθμού ομιλίας (τραυλισμός)
  • Ελλείμματα στην αισθητηριακή, αντιληπτική και μνημονική λειτουργία
Ο πρώιμος εντοπισμός στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη παρέμβαση για την αποκατάσταση ή αναπλήρωση των ελλείψεών του. Η αποκατάσταση είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί προτού το παιδί ενταχθεί στην Α' τάξη Δημοτικού. Διαφορετικά, πέρα από τις διαταραχές στον προφορικό λόγο, υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει και άλλου τύπου διαταραχές, όπως προβλήματα στο γραπτό λόγο, μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες κ.α. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων του παιδιού σας σύμφωνα με το ΑνΟμιΛο 4
Υπεύθυνη κ.Τζιλέρογλου Καλλιόπη Λογοθεραπεύτρια MSc
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2314 316306,  6974190169

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Αυτισμός και διατροφή (Gluten-Free/Casein-Free Diets for Autism)
Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή ανάπτυξης του νευρικού συστήματος, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από την περιορισμένη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Όλες αυτές οι ενδείξεις ξεκινούν πριν το παιδί γίνει τριών ετών.

Στατιστικά, ο αυτισμός εμφανίζεται σε περίπου 1 ή 2 ανά 1.000 άτομα. Περιλαμβάνει πολλά μέρη του εγκεφάλου, το πώς όμως συμβαίνει αυτό δεν μας είναι απόλυτα κατανοητό. Τελευταία, υπάρχει η άποψη ότι αφορά ολόκληρο το σώμα, ότι δηλαδή ο εγκέφαλος επηρεάζεται από διάφορες βιοχημικές διαταραχές που λαμβάνουν χώρα στο σώμα.
Υπ’ αυτό το σκεπτικό, κάποιες αλλαγές στη δίαιτα μπορούν να επηρεάσουν τις διαδικασίες και να συμβάλουν στη βελτίωση των συμπτωμάτων.
Υπάρχουν  κάποιες ουσίες που δημιουργούν υπερανάπτυξη ζυμών στο σώμα με αποτέλεσμα διάφορες τοξίνες να εισβάλουν στο αίμα και από εκεί στον εγκέφαλο, προκαλώντας συμπτώματα όπως θολή σκέψη, νευρικότητα, άγχος/στρες, διαταραχές ύπνου κ.α. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο που επηρεάζει τη συμπεριφορά: αυτοτραυματιστική συμπεριφορά, σκύψιμο πάνω σε έπιπλα και χτύπημα του κεφαλιού. 
  Η ανεπαρκής διάσπαση της γλουτένης, της καζεΐνης και της σόγιας μπορεί να προκαλέσει υπερέκκριση οπιούχων, με συνεπακόλουθα τη θολή σκέψη, την αντοχή στον πόνο, την εξάρτηση, την τάση απομόνωσης και την ευερεθιστότητα.
 Η βελτίωση της πέψης και η μείωση της φλεγμονής είναι σημαντικά βήματα για την υγεία στα άτομα με αυτισμό. Η συμπεριφορά, η γλώσσα και τα δερματικά εξανθήματα βελτιώνονται.

Αφαιρέστε από την διατροφή τροφές που περιέχουν γλουτένη και καζεΐνη. Η γλουτένη είναι μία πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη, τη σίκαλη και στα παράγωγά τους. Η καζεΐνη βρίσκεται σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, υπάρχει επίσης σε μικρές ποσότητες στο ψωμί, στις σάλτσες, στα επεξεργασμένα δημητριακά.  

 Προσθέστε στην διατροφή κόκκινο και λευκό κρέας, ψάρια, θαλασσινά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, φασόλια, φακές, ρεβίθια, πατάτα, ρύζι, καλαμπόκι, αυγά, μέλι, λάδι,αλεύρι ρυζιού ή πατάτας, ξηροί καρποί κ.α. 

Πολλά παιδιά με αυτισμό έπειτα από την αφαίρεση της γλουτένης και της καζεΐνης από τη διατροφή τους έχουν δεί θετικά αποτελέσματα και βελτιώσεις σε περιπτώσεις αυτοτραυματισμού, επιθετικότητας, επικοινωνίας κ.α.

Τζιλέρογλου Καλλιόπη
Λογοθεραπεύτρια MSc
Ειδικευμένη στις επικοινωνιακές διαταραχές κατά την ανάπτυξη 

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Νέα επιστημονικά δεδομένα μας φέρνουν κοντά στα αίτια του αυτισμού


 
Μία νέα έρευνα από επιστήμονες του Κέντρου Έρευνας του Εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο του Όκλαντ, αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς που διέπουν τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Η έρευνα αυτή θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του έγκυρου επιστημονικού περιοδικού «Journal of Neuroscience».
Η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Δρ Τζοάνα Μοντγκόμερι, λέει ότι τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά: “Προχωράμε πέρα από το τι συμβαίνει σε περιπτώσεις αυτισμού και αρχίζουμε να κατανοούμε το πώς συμβαίνει.
Οι κύριες συμπεριφορικές εκδηλώσεις του αυτισμού, όπως τις γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνουν μειωμένη κοινωνικοποίηση και επικοινωνία, μαθησιακές δυσκολίες, και επαναλαμβανόμενες ή στερεότυπες συμπεριφορές. Αυτά τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς με τη σειρά τους, σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα μεταλλαγμένων γονιδίων. Πολλά από αυτά τα μεταλλαγμένα γονίδια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή συγκεκριμένων πρωτεϊνών στους νευρώνες του εγκεφάλου.
Η Δρ Μοντγκόμερι και η ομάδα της διερεύνησαν μέρη αυτών των νευρώνων – τις συνάψεις, οι οποίες είναι οι δομές που επιτρέπουν στα εγκεφαλικά κύτταρα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή η επικοινωνία από κύτταρο σε κύτταρο είναι ζωτικής σημασίας για έναν υγιή εγκέφαλο, καθώς ευθύνεται για το πώς μαθαίνουμε, θυμόμαστε, κυκλοφορούμε, αντιλαμβανόμαστε και αισθανόμαστε.
Σε μια σύνθετη αλληλουχία από χημικά και ηλεκτρικά σήματα, οι πληροφορίες μεταδίδονται από τον ένα νευρώνα στον άλλο μέσω των συνάψεων. Αυτή η διαδικασία γίνεται με τη μεσολάβηση πολλών πρωτεϊνικών οικογενειών, ορισμένες από τις οποίες μάλιστα αποτελούν το θεμέλιο των συνάψεων στην πλευρά του «ακούσματος». Η ομάδα της Δρ Μοντγκόμερι επέλεξε να ερευνήσει μία από αυτές τις πρωτεΐνες, γνωστή ως SHANK3. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη έχει ταυτοποιηθεί ως ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ δύο νευρώνων, ενώ επίσης έχει διαπιστωθεί ότι μεταλλάσσεται σε περιπτώσεις ΔΑΦ.
Συνήθως, όσο πιο πολύ «μιλούν» δύο νευρώνες μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική γίνεται η σύναψη- με τον ίδιο τρόπο που η άσκηση βοηθά τους μυς σας να γίνουν μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι. Ωστόσο, η Δρ Μοντγκόμερι και η ομάδα της διαπίστωσαν ότι στους νευρώνες που φέρουν μεταλλάξεις ΔΑΦ στη SHANK3 πρωτεΐνη, η επικοινωνία από κύτταρο σε κύτταρο είναι ασθενέστερη από ό, τι συνήθως και η επανάληψη δεν ενισχύει, ούτε σταθεροποιεί τη συναπτική σύνδεση.
Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι η SHANK3, όταν είναι υγιής, σχηματίζει συμπλέγματα με δύο άλλους τύπους πρωτεΐνης, γνωστές ως neurexin και neuroligin (επίσης συχνά μεταλλαγμένες σε ΔΑΦ). Αυτά τα συμπλέγματα γεφυρώνουν με φυσιολογικό τρόπο τα συναπτικά κενά και μπορούν να μεταδώσουν πληροφορίες από την πλευρά του «ακούσματος» της σύναψης στην πλευρά της μετάδοσης. Αυτή η “προς τα πίσω” ροή των πληροφοριών ολοκληρώνει έναν κύκλο ανατροφοδότησης μεταξύ των δύο νευρώνων που είναι πιθανό να είναι υπεύθυνος για την ενίσχυση και την ενδυνάμωση της σύνδεσης.
Η Δρ Μοντγκόμερι και η ομάδα της θεωρούν ότι το σύμπλεγμα των Shank3/neurexin/neuroligin πρωτεϊνών είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητα των νευρώνων να μεταφέρουν αποτελεσματικά πληροφορίες σε όλο το μήκος των συνάψεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα περάσει το σωστό μήνυμα με την κατάλληλη δύναμη. Αυτό το σύμπλεγμα των πρωτεϊνών βοηθά και τις δύο πλευρές των συνάψεων να συντονιστούν, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων, και αυτό με τη σειρά του αυξάνει την πιθανότητα επιτυχούς μετάδοσης στο μέλλον. Ως εκ τούτου, μεταλλάξεις ΔΑΦ εμποδίζουν αυτήν την αποτελεσματική μεταφορά πληροφοριών μεταξύ των νευρώνων, η οποία πιθανότατα αποτελεί τη βάση των συμπεριφορικών και γνωσιακών αλλαγών που συμβαίνουν σε άτομα με ΔΑΦ.
Περιέργως, το αντίθετο συμβαίνει όταν οι νευρώνες εκφράζουν πολλαπλά αντίγραφα του γονιδίου SHANK3, όπως έχει αποδειχτεί ότι συμβαίνει στο σύνδρομο Asperger. Στην περίπτωση αυτή, η επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων γίνεται πολύ ισχυρότερη, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους και παρέχοντας έναν πιθανό μηχανισμό για την ενισχυμένη γνωστική λειτουργία που σχετίζεται με αυτό το σύνδρομο.
Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικά πράγματα“, λέει η Δρ Μοντγκόμερι. “Τώρα έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα που προκαλούν αυτές οι μεταλλαγμένες πρωτεΐνες, έχουμε μια εστία για την ανάπτυξη θεραπειών για την αντιστάθμιση των συναπτικών ελλειμμάτων που προκύπτουν. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
Η διευθύνουσα σύμβουλος του Autism NZ Alison Molloy δήλωσε, “Είναι μεγάλη χαρά που αυτή η έρευνα διεξάγεται στη Νέα Ζηλανδία. Για τους ανθρώπους μέσα στο φάσμα του αυτισμού, και τις οικογένειές τους, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια εποχή που τα χαρακτηριστικά του αυτισμού μπορούν να είναι διαχειρίσιμα, καθιστώντας τη διαβίωση και την επικοινωνία πολύ λιγότερο αγχωτική για αυτούς.
Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τις επιχορηγήσεις από το Νευρολογικό Ίδρυμα της Νέας Ζηλανδίας και το Ιατρικό Ερευνητικό Ίδρυμα του Όκλαντ.
Πηγή:
The University of Auckland – New Zeland
10/11/12
  από τη Φανή Βαγγελάτου-Λογοθεραπεύτρια

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν εξέταση ατόμων με δυσλεξία

 
Στo πλαίσιο του προγράμματος προληπτικής ιατρικής της 4ης Δημοτικής Κοινότητας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο «Γιατροί εντός συνόρων» εφαρμόζεται η δωρεάν εξέταση παιδιών και ενηλίκων με δυσλεξία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γνωστικής και Μαθησιακής Αποκατάστασης.
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουαρίου του 2013. Υπεύθυνη Σταυρούλα Θεοχαρίδου, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της 4ης Δημοτικής Κοινότητας στο τηλ. 2310.915.001.