Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΕΟΠΥΥ – Νέος κανονισμός παροχών, το τελικό κείμενο

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ειδική αγωγή
1. Για παιδιά που πάσχουν από σωματική ή νοητική αναπηρία και στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή από ειδικά εκπαιδευτήρια οικοτροφεία, άσυλα, το Ταμείο, στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το 100% του ημερήσιου τροφείου του προβλεπόμενου από την παρ. 2 της Υ.Α: Φ.80000/23141/2495/2007 (Φ.Ε.Κ. 2274/Β/2007), όπως ισχύει κάθε φορά, με την προσκόμιση των ακόλουθων παραστατικών: α) γνωμάτευση σχετικής ειδικότητας ιατρού και έγκριση ελεγκτή ιατρού του οργανισμού, β) βεβαίωση του εκπαιδευτηρίου για τις ημέρες προσέλευσης του παιδιού και γ) πρωτότυπο τιμολόγιο.
Η χορήγηση του νοσηλίου τροφίου σε όλες τις κατηγορίες ιδρυμάτων και των κέντρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας, με τυχόν ταυτόχρονη χορήγηση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί.
2. Σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών χορηγούνται με γνωμάτευση Δ/ντή κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Ψυχιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου αναπληρωτή αυτού, ισχύος ενός (1) έτους , ως κατωτέρω:
Α. Σε αμιγή περιστατικά κινητικών προβλημάτων φυσικοθεραπείες 10 συνεδρίες το μήνα και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε δέκα πέντε (15) €.
Β. Σε σοβαρά, αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή-Αυτισμός, εγκρίνεται λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία – ή θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα τετρακόσια σαράντα (440 €) το μήνα.
Γ. Επίσης για τις παρακάτω παιδοψυχιατρικές διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα, τραυλισμό εγκρίνονται έως τέσσερα (4) είδη πράξεων θεραπείας (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, ψυχοθεραπείας, θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως (4) συνεδρίες το μήνα), με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα διακόσια πενήντα 250 € το μήνα.
Δ. Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, καθώς και νευρολογικών προβλημάτων (εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία) όπως ορίζεται ανωτέρω (περιπτώσεις Α και Β) με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα πεντακόσια ενενήντα (590 €).
Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και μικτά περιστατικά (εκτός των αναφερομένων στην περίπτωση Γ) δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1έτους) από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης αυτών.
Όλες οι ανωτέρω παροχές δύνανται να αποζημιώνονται απ’ ευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Πρόγραμμα πρόληψης και ελέγχου ψυχοκινητικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων

Την έναρξη προγράμματος Πρόληψης και Ελέγχου της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων για όλους τους Δήμους μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε πανελλαδική βάση από το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και τελεί υπό την Αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Σκοπός της συνέντευξης Τύπου ήταν η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των αναπτυξιακών προβλημάτων σε ηλικίες μικρές όπου ο παιδικός εγκέφαλος επιδέχεται αλλαγές σε κάποιες 'λάθος' καταγραφές που πιθανώς έχουν γίνει και οι δυνατότητες παρέμβασης και αποκατάστασης του προβλήματος είναι πολύ μεγάλες. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατον σε μεγαλύτερες ηλικίες διότι τότε οι καταγραφές αυτές έχουν αυτοματοποιηθεί και δεν αλλάζουν και συνεπώς οι δυνατότητες παρέμβασης είναι ελάχιστες. Για να προληφθούν, λοιπόν, αυτά τα προβλήματα της ψυχοκινητικής ανάπτυξης που μπορεί να εμφανιστούν, προληπτικά σε όλα τα βρέφη και παιδιά του Δήμου Αμαρουσίου από 2 μηνών έως 5 ετών πραγματοποιείται προληπτικός αναπτυξιακός έλεγχος.
Στόχος του συγκεκριμένου ελέγχου είναι η πρόληψη αναπτυξιακών διαταραχών σε μία προσπάθεια να προληφθούν προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει ένα παιδί στους τέσσερις τομείς της ψυχοκινητικής του ανάπτυξης: την κοινωνική συμπεριφορά και αυτοεξυπηρέτηση, τη λεπτή κινητικότητα, την ομιλία και την αδρή κινητικότητα. Τέτοια προβλήματα είναι π.χ. η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD), οι φωνολογικές διαταραχές, η δυσκολία στην αντίληψη, η δυσγραφία, η δυσκολία στην ορθογραφία και τη γραπτή έκφραση, στην αριθμητική, η δυσλεξία, οι συμπεριφορικές διαταραχές, οι διαταραχές στη βάδιση και στη σύλληψη και πολλά άλλα.
'Το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ υλοποιεί και συντονίζει σε 160 καλλικρατικούς δήμους μια κοινωνική πολιτική μέσα από την πρόληψη, με μία στόχευση: τη διατήρηση του πολίτη υγιή. Το πρόγραμμα Πρόληψης και Ελέγχου της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων κρίνεται υψίστης σημασίας διότι με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος βρίσκεται κοντά στον πολίτη σε μία χρονική περίοδο που ο πολίτης είναι ο μεγάλος απών της ελληνικής Πολιτείας. Το διάστημα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού που θα οριοθετήσει στη συνέχεια και το πλαίσιο της σχολικής και μαθησιακής του επίδοσής ώστε στη συνέχεια να παραπέμπονται στον θεράποντα παιδίατρό τους', τόνισε ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης κατά την ομιλία του στη Συνέντευξη Τύπου.
Ο έλεγχος γίνεται από εξουσιοδοτημένους επιστήμονες (Master Instructors) με το ανιχνευτικό αναπτυξιακό τεστ Denver II (DDST II), που ελέγχει τις δεξιότητες του παιδιού σύμφωνα με την ηλικία του. Το τεστ είναι αξιόπιστο και έγκυρο σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, διαρκεί 15 λεπτά και γινεται υπό μορφή συνέντευξης, με ερωτήσεις στη μητέρα και στο ίδιο το παιδί. Οι ερωτήσεις στη μητέρα αναφέρονται σε δεξιότητες που έχει κατακτήσει το παιδί στη κίνησή του, στη κοινωνική του συμπεριφορά, στην επικοινωνία και στην αυτοεξυπηρέτηση. Ταυτόχρονα ο εξεταστής ζητά από το ίδιο το παιδί να κάνει κατασκευές με τουβλάκια, να ζωγραφίσει, να παίξει με τη μπάλα κατά συγκεκριμένο τρόπο, να απαντήσει σε ερωτήσεις ή να αναγνωρίσει χρώματα και εικόνες. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, ο εξεταστής παρατηρεί διαφορετικές δεξιότητες και ρωτάει διαφορετικές ερωτήσεις. Απευθύνεται σε όλα τα βρέφη και νήπια ηλικίας 2 μηνών έως 5 ετών, που έχουν μητρική γλώσσα τα ελληνικά.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες αφού πρώτα εκπαιδευτούν οι κατά τόπους ενδιαφερόμενοι επιστήμονες. Περισσότερες πληροφορίες οι υπεύθυνοι των Δήμων μελών του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ μπορούν να αναζητούν στον σύνδεσμο http://www.ddy.gr/LinkClick.aspx?fileticket=3jA%2bbW9FUWc%3d&tabid=65&mid=385&language=el-GR  ή να τηλεφωνούν στο 213-2031932.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Ομάδες ενημέρωσης και συμβουλευτικής γονέων

 
Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ξεκινάμε και φέτος τις ομάδες ενημέρωσης και συμβουλευτικής γονέων. Οι ομάδες αυτές έχουν σκοπό την ενημέρωση και την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί γονείς καθημερινά με το παιδί τους.
Οι θεματικές ενότητες που θα αναλυθούν είναι:

    1.Δυσλεξία - Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Διάσπαση προσοχής
                  "Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στο διάβασμα για περισσότερο από 10 λεπτά"
                  "Δυσκολεύεται πολύ στην ανάγνωση" κ.α 

    2. Φωνολογικές Διαταραχές - Γλωσσική καθυστέρηση 
                  "Γιατί το παιδί μου δεν λέει το ρ;"
                  "Είναι 3 ετών και ακόμα δεν έχει πει ούτε μία λέξη. Να ανησυχήσω;"
                  "Πως μπορώ να βοηθήσω την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού;" κ.α

     3.   Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Φάσμα του αυτισμού
                  "Πως μπορώ να πλησιάσω το παιδί μου;"
                  "Θα μπορέσει να μιλήσει;"  κ.α

     4.   Τραυλισμός και νηπιακή ηλικία      
                 "Ξεκινάει να πει μια πρόταση και κολλάει"
                 "Όταν είναι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος για κάτι τραυλίζει" κ.α

Οι ομάδες θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα Σάββατα έπειτα από ανάρτηση και ενημέρωσή σας.
Ο χρόνος της κάθε συνάντησης είναι 2 ώρες και το κόστος είναι 10 ευρώ.
Για να συμμετέχετε στην ομάδα θα πρέπει να κλείσετε τηλεφωνικά θέση.
Οι ομάδες αποτελούνται από 5-7 άτομα.
Εισηγήτρια είναι η κ.Τζιλέρογλου Καλλιόπη, Λογοθεραπεύτρια -Ειδική Παιδαγωγός με μετεκπαίδευση στις επικοινωνιακές διαταραχές κατά την ανάπτυξη.
  
Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:
Κέντρο Λογοθεραπείας, Καλαμαριά
Μ. Αλεξάνδρου 31 & Εθν. Αντιστάσεως
2314316306,  6974190169
tzileroglou_p@yahoo.gr                                   

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Special giveaway to a child with autism


 http://darlingwaldorfdolls.com/wp-content/uploads/2012/10/giveawayRAfa4.png
 Dear friends,

My beloved little son Raphael is turning 5 years old on 26 October.  As you may know he is a Special Boy with autism and a light of my life. We are going to celebrate this event and decided to give away a Darling Waldorf Doll Liza to a child with autism.  We hope this doll will bring childish joy to her new friend and courage to go on in development of communication skills, as well as express our genuine love and sincere empathy.
For me personally every birthday of my son is very special. We have passed 5 special years together and I am greatly thankful to God for this gift he made to me. This little angel taught me what patience and unconditional love are, that things that look so important to us are actually not that important and to be happy for every step, every victory and little things that fill our days.
By this giveaway we would like also to send our message to parents; believe in yourself, your child and your dream.  The world is just full of examples of how love, understanding and consistent work with these children bring them back to the normal life. In addition the world has always been full of extraordinary bright minds, which happened to be autistic in childhood.
If you are a parent of a child with autism I welcome you to participate in this special giveaway by leaving a comment.
The winner will be randomly picked by my son from the list of participants on 26.10.12 and announced at 9pm GMT.

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

Βασικά βήματα για να βοηθήσουμε το παιδί με Δυσλεξία - Διάσπαση Προσοχής στο διάβασμα

Πού πρέπει να διαβάζει;
Πότε πρέπει να διαβάζει;
Έχει σημασία πως είναι διαμορφωμένο το δωμάτιό του;
Πρέπει να διαβάζουμε μαζί;
 

Αυτές είναι μόνο λίγες από τις πολλές ερωτήσεις των γονέων που προσπαθούν να οργανώσουν σωστά το χώρο και τον χρόνο του παιδιού τους στο διάβασμα.
Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ώρα που διαβάζουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Αυτή η ώρα θα πρέπει να είναι αποδοτική, παραγωγική και σύντομη.
Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που θα προσφέρει, στο παιδί με Δυσλεξία - Διάσπαση Προσοχής, συνθήκες τέτοιες που μειώνουν την διάσπασή του και το ωθούν σε μια πιο οργανωμένη δραστηριότητα.
Αυτό το περιβάλλον είναι το δωμάτιο του παιδιού ή κάποιος άλλος ήσυχος χώρος του σπιτιού. Θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα ως προς τον χώρο ( με όσο το δυνατόν λιγότερες εξαιρέσεις ).

Τι πρέπει λοιπόν να έχει το δωμάτιο του παιδιού με Δυσλεξία και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες για να γίνει η σχολική του μελέτη πιο αποδοτική και λιγότερο χρονοβόρα:

 1. Ένα επιτοίχιο ρολόι με μεγάλους αριθμούς για να μπορεί να οργανώνει καλύτερα τον χρόνο του και τις ρουτίνες του.
 2. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου αναρτημένο στον τοίχο του δωματίου του σε ύψος που να μπορεί εύκολα να το διαβάσει.
 3. Ένα φωτιστικό γραφείου, ανάλογα με πιο χέρι το παιδί γράφει το φωτιστικό τοποθετείτε από την αντίθετη πλευρά.
 4. Ένα γραφείο χωρίς περιττά αντικείμενα πέρα από τα βιβλία και τα τετράδια που θα χρειάζεται για την μελέτη του.
 5.  Οργανωμένα συρτάρια για να μπορεί να βρει εύκολα αυτό που ψάχνει ( μολύβι, ξύστρα, χάρακα κ.α ).
 6. Αναρτημένο στον τοίχο ένα πρόγραμμα διαβάσματος ( σε μορφή λίστας και όχι κειμένου ) για να μπορεί να διαχειριστεί και να οργανώσει καλύτερα το διάβασμα, π.χ αντιγραφή, ορθογραφία, διάλειμμα, μαθηματικά κ.τ.λ. 
 7. Ένα αντιστρές εργαλείο ( όπως ένα μαλακό μπαλάκι ) για να μπορεί να ισορροπεί το άγχος του διαβάσματος και την κινητική του ανησυχία.
 8. Να μην υπάρχουν ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα στον χώρο.
 Καλή οργάνωση και Καλό διάβασμα !!!


Τζιλέρογλου Καλλιόπη Λογοθεραπεύτρια MSc
Ειδικευμένη στις Επικοινωνιακές Διαταραχές κατά την ανάπτυξη

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Αλλαγή στον τρόπο πληρωμής σε παροχές υγείας από τον ΟΑΕΕ


ΟΑΕΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΑΣ

Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης απο τον ΟΑΕΕ.
Την άμεση λειτουργία τεσσάρων (4) Κέντρων Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΚΕΑΣ στο νομό Αττικής και ενός (1) στο νομό Θεσσαλονίκης, για χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος, αποφάσισε το Διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ για τις παροχές του κλάδου υγείας σε είδος, μέσω της αποκλειστικής εξυπηρέτησής τους στα συγκεκριμένα κέντρα, ενώ ταυτόχρονα αποφορτίζονται τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ από το αντικείμενο αυτό, αυξάνοντας, επ' ωφελεία των ασφαλισμένων, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα παροχής στους λοιπούς τομείς ενασχόλησής τους.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε, ότι με τη νέα αυτή διαδικασία, η πληρωμή των ασφαλισμένων θα είναι σε πίστωση του λογαριασμού τους. Οι ασφαλισμένοι, θα προσέρχονται, προσκομίζοντας υποχρεωτικά, πέραν των όσων έως σήμερα προσκόμιζαν, τα εξής:
·       ΑΜΚΑ, δικό τους ή των έμμεσων μελών, εφόσον η παροχή αφορά έμμεσο μέλος
·       ΑΦΜ του ασφαλισμένου, με προσκόμιση φορολογικής δήλωσης, εκκαθαριστικού ή όποιου άλλου σχετικού εγγράφου.
·       φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τους σε Πιστωτικό Ιδρυμα της επιλογής τους, όπου επιθυμούν να γίνει η κατάθεση, με πρώτο όνομα δικαιούχου, αυτό του ασφαλισμένου.
Τα ΚΕΑΣ θα λειτουργήσουν στις εξής Διευθυνσείς:
Για το Ν. Αττικής:
1. Αθήνα, Πειραιώς 46-48, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Κέντρου Αθηνών.
2. Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 5, ισόγειο για τους ασφαλισμένους των Περ/κων Δ/νσεων Ιλισίων & Δυτ. Αττικής (εκτός των Τμημάτων Ελευσίνας & Μεγάρων που παραμένουν στα Τμήματα)
3. Αγ. Παρασκευή, Μεσογείων 332 & Λυκείου 2, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Ανατ. Αττικής.
4. Πειραιάς, Γούναρη 4-6, 4ος όροφος για τους ασφαλισμένους των Περιφερειακών Δ/νσεων Νοτίου Αττικής & Πειραιά
Για το Ν. Θεσσαλονίκης:
1. Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 8Α, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους των Περ/κων Δ/νσεων Α΄ & Β΄ Τομέα Θεσσαλονίκης
Από 06/08/2012 θα λειτουργήσει πιλοτικά το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στην Πειραιώς 46-48.  

oaee66 

ΟΑΕΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΑΣ

Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης απο τον ΟΑΕΕ.
Την άμεση λειτουργία τεσσάρων (4) Κέντρων Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΚΕΑΣ στο νομό Αττικής και ενός (1) στο νομό Θεσσαλονίκης, για χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος, αποφάσισε το Διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ.
 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ για τις παροχές του κλάδου υγείας σε είδος, μέσω της αποκλειστικής εξυπηρέτησής τους στα συγκεκριμένα κέντρα, ενώ ταυτόχρονα αποφορτίζονται τα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ από το αντικείμενο αυτό, αυξάνοντας, επ' ωφελεία των ασφαλισμένων, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα παροχής στους λοιπούς τομείς ενασχόλησής τους.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε, ότι με τη νέα αυτή διαδικασία, η πληρωμή των ασφαλισμένων θα είναι σε πίστωση του λογαριασμού τους. 
Οι ασφαλισμένοι, θα προσέρχονται, προσκομίζοντας υποχρεωτικά, πέραν των όσων έως σήμερα προσκόμιζαν, τα εξής:
·       ΑΜΚΑ, δικό τους ή των έμμεσων μελών, εφόσον η παροχή αφορά έμμεσο μέλος
·       ΑΦΜ του ασφαλισμένου, με προσκόμιση φορολογικής δήλωσης, εκκαθαριστικού ή όποιου άλλου σχετικού εγγράφου.
·       φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τους σε Πιστωτικό Ιδρυμα της επιλογής τους, όπου επιθυμούν να γίνει η κατάθεση, με πρώτο όνομα δικαιούχου, αυτό του ασφαλισμένου.

Τα ΚΕΑΣ θα λειτουργήσουν στις εξής Διευθυνσείς:

Για το Ν. Αττικής:
1. Αθήνα, Πειραιώς 46-48, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Κέντρου Αθηνών.
2. Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 5, ισόγειο για τους ασφαλισμένους των Περ/κων Δ/νσεων Ιλισίων & Δυτ. Αττικής (εκτός των Τμημάτων Ελευσίνας & Μεγάρων που παραμένουν στα Τμήματα)
3. Αγ. Παρασκευή, Μεσογείων 332 & Λυκείου 2, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους της Περ/κης Δ/νσης Ανατ. Αττικής.
4. Πειραιάς, Γούναρη 4-6, 4ος όροφος για τους ασφαλισμένους των Περιφερειακών Δ/νσεων Νοτίου Αττικής & Πειραιά

Για το Ν. Θεσσαλονίκης:
1. Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 8Α, 1ος όροφος για τους ασφαλισμένους των Περ/κων Δ/νσεων Α΄ & Β΄ Τομέα Θεσσαλονίκης
Από 06/08/2012 θα λειτουργήσει πιλοτικά το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στην Πειραιώς 46-48.

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Σε άλλο σημείο του εγκεφάλου τελικά το κέντρο του λόγου

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Αμερικανοί επιστήμονες έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη που αναθεωρεί τα έως τώρα παραδεδεγμένα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το κέντρο του λόγου βρίσκεται σε άλλη εγκεφαλική περιοχή, από αυτήν που πίστευαν ως τώρα οι νευρολόγοι. 
 

Μάλιστα, οι επιστήμονες του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Τζόρτζτάουν με επικεφαλής τον Δρ Τζόζεφ Ραουσέκερ, που δημοσίευσαν τη μελέτη τους στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), συνειδητοποίησαν και κάτι άλλο αξιοσημείωτο: το νέο κέντρο του λόγου ουσιαστικά βρίσκεται στο ίδιο σημείο και στους πιθήκους, συνεπώς η καταγωγή της γλώσσας στους πιθήκους και στους ανθρώπους έχει μάλλον πολύ πιο κοινές ρίζες από ό,τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα.

Έως τώρα το κέντρο του λόγου εθεωρείτο η λεγόμενη «περιοχή του Wernicke», που έχει πάρει το όνομα της από τον Γερμανό Νευρολόγο-Ψυχίατρο Καρλ Βέρνικε τον 19ο αιώνα, σύμφωνα με τον οποίο ο λόγος γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας σε ένα σημείο στο πίσω μέρος του εγκεφαλικού φλοιού, πίσω από τον ακουστικό φλοιό, ο οποίος επεξεργάζεται τους ήχους.

«Τα ιατρικά εγχειρίδια θα πρέπει να ξαναγραφτούν. Βγάλαμε νοκ-άουτ τις παλιές θεωρίες που κράτησαν τόσο καιρό», δήλωσε ο Δρ Ραουσέκερ, ο οποίος, μαζί με τους συνεργάτες του, ανέλυσε και συνέκρινε 115 μελέτες απεικόνισης του εγκεφάλου, είτε λειτουργικής μαγνητικής απεικόνισης (fMRI) είτε εκπομπής ποζιτρονίων (PET).

Τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κέντρο του λόγου στην πραγματικότητα βρίσκεται τρία εκατοστά πιο κοντά στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου, στον αριστερό κροταφιαίο λοβό, μπροστά και όχι πίσω από τον ακουστικό φλοιό.

Η μετακίνηση της περιοχής του Wernicke θα βοηθήσει στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλες εγκεφαλικές βλάβες που οδηγούν σε διαταραχές του λόγου.

«Αν ένας ασθενής δεν μπορεί να μιλήσει ή να κατανοήσει (τον λόγο), τώρα έχουμε μια καλύτερη ένδειξη για το πού έχει συμβεί η ζημιά», δήλωσε ο Αμερικανός επιστήμονας.

Η νέα ανακάλυψη έχει και άλλη μια «παρενέργεια», καθώς ρίχνει νέο φως στην προέλευση του λόγου στους ανθρώπους, αλλά και στους πιθήκους, καθώς οι τελευταίοι είναι ήδη γνωστό ότι επεξεργάζονται τους ήχους της γλώσσας τους στο ίδιο σημείο του εγκεφάλου όπου τώρα ανακαλύπτεται ότι υπάρχει και στους ανθρώπους το κέντρο του λόγου. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τους ερευνητές, «η αρχιτεκτονική και η επεξεργασία του λόγου ανάμεσα στα δύο είδη είναι πιο παρόμοια από ό,τι πολλοί άνθρωποι θεωρούσαν ως τώρα».

Όπως είπε ο Δρ Ραουσέκερ, «οι επιστήμονες μέχρι τώρα υποστήριζαν ότι ο λόγος είναι μοναδικός στους ανθρώπους. Έλεγαν ότι οι μαϊμούδες και οι πίθηκοι κάνουν επικοινωνιακούς ήχους, όμως το ότι δεν έχουν μια εξίσου εξελιγμένη γλώσσα, οφείλεται στο ότι έχουν διαφορετικά κέντρα επεξεργασίας στον εγκέφαλο. Όμως η νέα ανακάλυψη ανατρέπει αυτή την αντίληψη».
health.in.gr, ΑΠΕ

Χειροποίητες κούκλες από μια μανούλα

Tiny Rosa and butterfly.

Υπέροχες κούκλες φτιαγμένες από μια μανούλα με πολλή αγάπη !!!

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Μπορούν τα παιδιά με αυτισμό να βοηθηθούν από το θεραπευτικό παιχνίδι;;

http://www.cbc.ca/news/health/story/2012/04/06/video-autism-floortime-therapy.html

Ερευνητές από τον Καναδά παρατήρησαν την διαφορά στον εγκέφαλο των παιδιών με αυτισμό πριν και μετά απο το πρόγραμμα του θεραπευτικού παιχνιδιού. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Τμήμα του εγκεφάλου όπως φαίνεται στην απεικόνιση μοιάζει σαν να "ξεκλειδώνει" και το παιδί αρχίζει να αποκτά κοινωνικές δεξιότητες.
Αξίζει να δείτε το βίντεο!

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Διαχείριση Θυμού και Αποφυγή Συγκρούσεων: Η τεχνική της "μικρής χελώνας"

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ "ΜΙΚΡΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ"
Σκοπός μιας διδασκαλίας για τη διαχείριση του θυμού στα παιδιά είναι να μάθουν να ελέγχουν το θυμό και τα αρνητικά τους συναισθήματα και μακροπρόθεσμος στόχος αποτελεί η κατάκτηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δηλαδή το παιδί να μάθει να ρυθμίζει την συμπεριφορά του αλλά και το θυμικό του, χωρίς τη βοήθεια κάποιου μεγάλου: εκπαιδευτικού ή γονέα.
Η τεχνική της Εναλλακτικής Αντίδρασης ή αλλιώς τεχνική της Μικρής Χελώνας ανήκει στην ψυχολογική κατεύθυνση του Γνωστικού-Συμπεριφορισμού και θεωρείται αρκετά αποτελεσματική για τη διδασκαλία ελέγχου του θυμού και της επιθετικότητας στα μικρά παιδιά.

Σε πρώτη φάση, το παιδί διδάσκεται από τον δάσκαλο ή τον ειδικό την εναλλακτική αντίδραση της μικρής χελώνας όταν η ίδια βρίσκεται σε κατάσταση που προκαλεί ένταση.
Το παιδί ακούει από τον ενήλικα την ιστορία της μικρής χελώνας:

"Το μικρό χελωνάκι, κάθε φορά που πήγαινε στο σχολείο έμπλεκε σε καβγάδες με τα άλλα μικρά χελωνάκια, που το πείραζαν και το χτυπούσαν. Ο δάσκαλος το τιμωρούσε. Μια μέρα συνάντησε τη μεγάλη χελώνα, η οποία του είπε πως η απάντηση στο πρόβλημά του ήταν το καβούκι του. Το συμβούλευσε να κρύβεται στο καβούκι του κάθε φορά που θύμωνε, μέχρι να αισθανθεί καλύτερα. Το χελωνάκι εφάρμοσε τη συμβουλή της χελώνας, και όλα βελτιώθηκαν: σταμάτησε τους καβγάδες, ο δάσκαλος δεν το μάλωνε πια και άρχισε να του αρέσει το σχολείο".

Αφού το παιδί διαβάσει ή ακούσει την ιστορία, στη συνέχεια διδάσκεται από τον ενήλικα εναλλακτικές αντιδράσεις που το ίδιο θα κλιθεί να εφαρμόσει σε περιπτώσεις που νιώσει όπως το χελωνάκι. Το παιδί εξασκείται στις παρακάτω ασκήσεις:
 • να μαζεύει κοντά στο σώμα του τα χέρια και τα πόδια,
 • να ακουμπά το κεφάλι του στο θρανίο,
 • να φανταστεί πως είναι το χελωνάκι που κρύβεται μέσα στο καβούκι του και να σκεπάζει το κεφάλι με τους βραγχίονες ή τις παλάμες του,
 • να χαλαρώνει τους μύες του σώματός του και να παραμείνει στην ίδια θέση για λίγο.
Αφού το παιδί εξασκηθεί αρκετές φορές στην άσκηση αυτή, στη συνέχεια ο ειδικός του μαθαίνει μυοχαλαρωτικές ασκήσεις.
 Έτσι το παιδί σιγά σιγά κατακτά την ικανότητα να αντιμετωπίζει στρεσογόνες καταστάσεις, καταστάσεις συγκρούσεων και έντασης, καθώς και να διαχειρίζεται τα αρνητικά του συναισθήματα, το φόβο, το θυμό και την οργή του.Τατιάνα Πολυζώτη
Ψυχολόγος (MSc Ειδικής Αγωγής)

Πηγή: Κολιάδης Ε. (2010). Συμπεριφορά στο σχολείο: Αξιοποιούμε δυνατότητες, Αντιμετωπίζουμε προβλήματα, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Πρόβλεψη της διάγνωσης του αυτισμού χρησιμοποιώντας την γονιδιακή ανάλυση

Για πρώτη φορά έχουμε ανακοίνωση και περιγραφή ενός διαγνωστικού τεστ που δίνει επιτέλους σοβαρές προοπτικές για πρόληψη, για πρώιμη παρέμβαση, για οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς και για νέες κατευθύνεις στη μελέτη του φάσματος του αυτισμού. Δημοσιεύτηκε στο Molecular Psychiatry online στις 11 Σεπτεμβρίου.
Στην Βικτώρια της Αυστραλίας συνένωσαν τις δυνάμεις τους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης (Κέντρο Νευρικής Μηχανικής, Κέντρο Νευροψυχιατρικής, Τμήμα Ψυχιατρικής), το Πανεπιστήμιο Monash (Τμήμα Ψυχολογίας), ο οργανισμός Austin Health και ο Melbourne Health, καθώς και η Εθνική Εγκατάσταση Νευροεπιστήμης.
Οι ερευνητές μελέτησαν τους λεγόμενους «πολυμορφισμούς μονών νουκλεοτιδίων» ατόμων με ΔΑΦ χάρη σε μια βάση δεδομένων που λέγεται AGRE (ανταλλαγή γενετικών πληροφοριών για τον αυτισμό), επιλέγοντας άτομα από την Κεντρική Ευρώπη (2609 άτομα με διάγνωση ΔΑΦ και 4165 συγγενείς τους). Ανακάλυψαν 237 πολυμορφισμούς σε 146 γονίδια, βάσει των οποίων δημιούργησαν έναν «ταξινομητή γενετικής διάγνωσης». Το τεστ αυτό επέτρεψε σωστή διάγνωση στο 85% των κεντροευρωπαίων. Παρόμοια ακρίβεια βρήκαν και όταν δοκίμασαν το ίδιο τεστ σε άτομα από την Τοσκάνη.
Για να δοκιμαστεί η εγκυρότητα του τεστ, δοκιμάστηκε σε ήδη διαγνωσμένα άτομα από την βάση δεδομένων SFARI (πρωτοβουλία έρευνας για τον αυτισμό του Ιδρύματος Simons) καθώς και σε μια ομάδα ελέγχου με φυσιολογικές γεννήσεις από τη βάση δεδομένων του Wellcome Trust 1958. Η επιτυχία του τεστ ήταν 72%, πράγμα που κρίθηκε ικανοποιητικό.
Αντίθετα, αυτοί οι πολυμορφισμοί δεν βοηθούν στη διάγνωση ατόμων από την Κίνα ή την Αφρική. Άρα, ο αυτισμός προκαλείται από διαφορετικές αλλαγές στα γονίδια ανάλογα με την φυλή και την εθνικότητα.
Το γλουταμινεργικό σύστημα και η εγγενής ανοσία είναι δύο συστήματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αυτές τις διαταραχές. Ανακαλύφθηκαν επίσης πολυμορφισμοί που μας προστατεύουν από τις ΔΑΦ, όπως και άλλοι που μας κάνουν πιο ευάλωτους σε αυτές. Είναι κατανοητό πως θα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε με ποιο τρόπο κάποιοι πολυμορφισμοί γονιδίων μας προστατεύουν.
Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος να διαπιστώνουμε ποια μωρά, νήπια, ακόμη και ενήλικες, έχουν γενετικές προδιαγραφές που επιβεβαιώνουν τις υποψίες για ΔΑΦ, ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο να εκδηλώσουν ΔΑΦ μέχρι τα 3 τους χρόνια. Αυτό θα μας επιτρέψει να προτείνουμε στην οικογένεια πρώιμες παρεμβάσεις που θα την βοηθήσουν στο μεγάλωμα του παιδιού και θα μειώσουν μελλοντικά γνωστικά και συμπεριφορικά προβλήματα.
Για την ιστορία, δίνουμε τα ονόματα των συντελεστών αυτής της έρευνας, όπου φαίνεται τους δύο κύριους ρόλους να έχουν δύο ομογενείς μας.
E Skafidas: Centre for Neural Engineering, The University of Melbourne, Parkville, VIC, Australia
R Testa, C Pantelis: Melbourne Neuropsychiatry Centre, Department of Psychiatry, The University of Melbourne & Melbourne Health, Parkville, VIC, Australia
R Testa: Department of Psychology, Monash University, Clayton, VIC, Australia
D Zantomio: Department of Haematology, Austin Health, Heidelberg, VIC, Australia
G Chana
: IP Everall, and C Pantelis: Department of Psychiatry, The University of Melbourne, Parkville, Victoria, Australia
Correspondence: Professor C Pantelis, National Neuroscience Facility (NNF)


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.nature.com/mp/index.html