Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Οι βασικές λειτουργίες του ΚΕΔΔΥ

 Οι βασικές λειτουργίες του ΚΕΔΔΥ.
Οι βασικές λειτουργίες του ΚΕΔΔΥ είναι οι ακόλουθες:
α) Η ανίχνευση και η διαπίστωση του είδους και του βαθμού των δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευ­τικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
β) Η εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαι­δαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης..
γ) Η εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοί­τηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευ­τικό πλαίσιο ή πρόγραμμα ΕΑΕ, καθώς και η παρακο­λούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών.
δ) Η παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήρι­ξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην επαγγελματική κατάρτιση .
ε) Ο καθορισμός του είδους των εκπαιδευτικών βοη­θημάτων και τεχνικών οργάνων τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι .
στ) Η εισήγηση για η αντικατάσταση των γρα­πτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετά­σεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση..
ζ) Η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιο­χής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη τομέων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια, στα Επαγγελματικά Λύκεια και στην Επαγγελματική Σχολή και τμημάτων ειδικοτήτων, τη στελέχωσή τους και την αύξηση ή μείωση των θέσεων.
η) Η  σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Τμήμα ΕΑΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με βάση την οποία πραγμα­τοποιείται, ανά έτος, αξιολόγηση του έργου τους από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
θ) Η σύνταξη εκθέσεων – προτάσεων για τις ενδεχό­μενες κτηριακές ή/και υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΑΕ και στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ.
ι) Η σύνταξη εξατομικευμένων εκθέσεων – προτά­σεων για όλους τους μαθητές της αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθή­ματα, τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προηγ­μένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης με τους μαθητές του γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου.
ια) Η πρόταση για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης .

πηγή:http://www.edu-special.gr/%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9/

Η σχέση των μαθητών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης με το θέμα της διατροφής.

 Η σχέση των μαθητών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης με το θέμα της διατροφής.
Τα παιδιά  έρχονται καθημερινά σε επαφή με πολλές πληροφορίες σχετικά με τη διατροφική αξία των τροφών. Γι’αυτό το λόγο καθίσταται απαραίτητη η παροχή των κατάλληλων γνώσεων στα παιδιά ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν τις κατάλληλες τροφές αλλά και να αναπτύξουν γνώσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Τα άτομα που παρουσιάζουν ελαφρά νοητική στέρηση έχουν δείκτη νοημοσύνης από 50-55 έως περίπου το 70  και τα άτομα με οριακή νοημοσύνη μεταξύ 70-75.  Ειδικότερα, όσον αφορά τις φυσικές επιστήμες, οι μαθητές με κάποια μορφή νοητικής στέρησης παρουσιάζουν δυσκολίες συγκέτρωσης, μνήμης, παραγωγικών συλλογισμών και εξεύρεσης λύσεων. Χαρατηριστικό στοιχείο αποτελεί, επίσης, η εστίαση σε πράγματα που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο, η εσφαλμένη αντίληψη της σημασίας των λέξεων, η αδυναμία εξαγωγής καθολικών συμπερασμάτων. Συμπληρωματικά, τα άτομα που παρουσιάζουν νοητική στέρηση δεν αισθάνονται ασφαλή να χρησιμοποιούν τα δικά τους συμπεράσματα και χρειάζονται διαρκώς τη στήριξη των άλλων.
Τα παιδιά, όπως έχει διαπιστωθεί, από την πρώτη κιόλας σχολική ηλικία αναπτύσσουν διαισθητική γνώση για βιολογικά θέματα καθώς συνήθως ενδιαφέρονται για το πώς μεγαλώνουμε ή για το πώς αρρωσταίνουμε. Ώστοσο, οι γνώσεις των παιδιών για βιολογικά και διατροφικά θέματα βρίσκονται ακόμα σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Στο θέμα της διατροφής, τα περισσότερα παιδιά θεωρούν ότι οι οργανισμοί είναι ζωντανοί γιατί αποθηκεύουν ενέργεια μέσω της τροφής και του νερού και κατανοούν ότι αν η ενέργεια αυτή πλεονάζει, τότε το άτομο είναι υγιές  ενώ αν ελλείπει αρρωσταίνει.
Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν σε  παιδιά 7-8 και 11-12 χρονών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα. Επιπρόσθετα, ο ίδιος επιφανειακός τρόπος προσέγγισης των θεμάτων διατροφής παρουσιάστηκε και σε παιδιά με σύνδρομο Down και αυτισμό. Επίσης, μαθητές Ε΄ & Στ΄ τάξης Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες εμφάνισαν τις ίδιες παρατηρήσεις ως προς την κατανόηση της σχέσης μεταξύ οργανισμών και διατροφής. Οι έρευνες αυτές συμφωνούν ως  προς το γεγονός ότι οι μαθητές με τυπική ανάπτυξη έχουν τις ίδιες απόψεις για τη διατροφή με τους μαθητές που παρουσιάζουν νοητικά προβλήματα.
Έρευνες έχουν δείξει ότι αν και τα παιδιά αναγνωρίζουν την έννοια τη διατροφής, παρουσιάζουν, ωστόσο, δυσκολίες ως προς την κατάταξη των τροφών.Υπάρχουν τρεις τύποι κατηγοριών, τις οποίες χρησιμοποιούν τα παιδιά για να ταξινομήσουν τις τροφές:  οι περιγραφικές, οι ταξινομικές και οι αξιολογικές. Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας συνήθως ταξινομούν περιγραφικά τις τροφές αλλά έρευνες έχουν δείξει ότι ορισμένα παιδιά αυτής της ηλικίας μπορούν να κατατάσσουν τροφές σύμφωνα και με τις τρεις κατηγορίες ανάλογα με το τι τους ζητείται κάθε φορά. Οι μαθητές με ελαφρά νοητική στέρηση που συμμετείχαν στις έρευνες ταξινόμησης των τροφών δεν είχαν καλή επίδοση παρά τη βοήθεια που τους παρασχέθηκε. Αντίθετα,οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης βελτίωσαν την επίδοσή τους στην κατηγοριοποίηση, όταν βοηθήθηκαν.

πηγή:  http://www.edu-special.gr/%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9/