Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΟΠΥΥ

        
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 1233 - 11 Απριλίου 2012
Η τροποποίηση της υπ.αριθμ.Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».
                       
                              Άρθρο 17
                            Ειδική αγωγή

1. Για παιδιά που πάσχουν από σωματική ή νοητική
αναπηρία και στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή από
ειδικά εκπαιδευτήρια οικοτροφεία, άσυλα, το Ταμείο,
στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το 100% του ημερή−
σιου τροφείου του προβλεπόμενου από την παρ. 2 της
υπ’ αριθμ. Φ.80000/23141/2495/2007 (ΦΕΚ 2274/Β/2007)
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά, με την
προσκόμιση των ακόλουθων παραστατικών: α) γνωμά−
τευση σχετικής ειδικότητας ιατρού και έγκριση ελεγκτή
ιατρού του οργανισμού, β) βεβαίωση του εκπαιδευτηρίου
για τις ημέρες προσέλευσης του παιδιού και γ) πρω−
τότυπο τιμολόγιο.

Η χορήγηση του νοσηλίου τροφείου σε όλες τις
κατηγορίες ιδρυμάτων και των κέντρων διημέρευσης
– ημερήσιας φροντίδας, με τυχόν ταυτόχρονη χορήγη−
ση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται
διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί.
2. Σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών
χορηγούνται με γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Κρα−
τικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παι−
δοψυχικής Υγεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας
– Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα
από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Ψυ−
χιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου ανα−
πληρωτή αυτού, ισχύος ενός (1) έτους, ως κατωτέρω:
Α. Σε αμιγή περιστατικά κινητικών προβλημάτων φυ−
σικοθεραπείες 10 συνεδρίες το μήνα και η αποζημίωση
ανά συνεδρία ορίζεται σε είκοσι (20) €.
Β. Σε σοβαρά, αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχο−
λογικά προβλήματα καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή − Αυτισμός, εγκρίνεται λογο−
θεραπεία – εργοθεραπεία –ειδική διαπαιδαγώγηση έως
(20) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική
ή ατομική ψυχοθεραπεία− ή θεραπεία συμπεριφοράς
έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική

γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Μέγι−
στο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω
περιπτώσεις ορίζονται τα πεντακόσια ευρώ (500 €) το
μήνα.

Γ. Επίσης για λοιπές παιδοψυχιατρικές διαταραχές,
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα
(ΔΕΠΥ), διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα, τραυλισμό
εγκρίνονται έως τέσσερα (4) είδη πράξεων θεραπείας
(λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώ−
γησης έως (20) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, ψυχοθε−
ραπείας, θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες
το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως (4) συνεδρίες
το μήνα), με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα
τριακόσια ευρώ (300 €) το μήνα.

Δ. Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, καθώς
και νευρολογικών προβλημάτων (εγκεφαλική παράλυ−
ση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία) όπως ορίζεται
ανωτέρω (περιπτώσεις Α και Β) με μέγιστο συνολικά
αποδιδόμενο ποσό τα επτακόσια ευρώ (700 €).

Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ
(18) ετών με σοβαρά νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά
προβλήματα, καθώς και μικτά περιστατικά (εκτός των
αναφερομένων στην περίπτωση Γ δύναται να παρα−
τείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν
ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1έτους) από ιατρούς
αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξι−
ολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της ανα−
γκαιότητας συνέχισης αυτών.
Όλες οι ανωτέρω παροχές δύνανται να αποζημιώνο−
νται απ’ ευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζο−
νται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Το παρόν άρθρο ισχύει από 1/1/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου