Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΕΞΑΙΡΕΣΗ των Λογοπεδικών από την υποχρέωση ΦΤΜ (ΠΟΛ 1061/ 28.3.2013)

logo_psl___

4 Απριλίου 2015 

Αγαπητά μέλη,
Σύμφωνα με έγγραφο του  Υπουργείου Οικονομικών  :
« .....τα επαγγέλματα του "ομοιοπαθητικού", "εναλλακτικών θεραπειών", "ψυχοθεραπευτή¨και "λογοθεραπευτή-λογοπαθολόγου-λογοπεδικού"που ασκούνται από άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία  όπως πχ γιατρός ή ψυχολόγος, θεωρούνται ότι παρέχουν υπηρεσίες που προσιδιάζουν στην άσκηση παραϊατρικών επαγγελμάτων και εντάσσονται στα ελευθέρια της παρ.1. του αρ.48 του Κ.Φ.Ε."

Συνεπώς
οι λογοθεραπευτές—λογοπεδικοί  ως φυσικά πρόσωπα εξαιρούνται της υποχρέωσης ΦΤΜ . Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για Εταιρείες. Παραθέτουμε στη συνέχεια το απόσπασμα της σχετικής ΠΟΛ:
 2. Άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος από προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) - Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Οι προσωπικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ), στις περιπτώσεις που αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και του του ν., ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.. χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. άρθρου 1 1809/1988.
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΏΝ του ΠΣΛ 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου